لپیام – گسترش صنایع پیام

لپیام – گسترش صنایع پیام

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی لپیام


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (لپیام)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص لپیام


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/09/02

زیان خالص به ازای هر سهم: 38 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/12/20

زیان خالص به ازای هر سهم: 4 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال


 

موضوع فعالیت :  سرمایه گذاری و تولید و فروش


نشانی دفتر :   تهران، خیابان دستگردی(ظفر)، بین خیابان شریعتی و خیابان نفت، شماره 43


نشانی امور سهام : تهران، خیابان دستگردی(ظفر)، بین خیابان شریعتی و خیابان نفت، شماره 43


تلفن امور سهام :      2-22905680 021


وب سایت :   www.payammfg.com


سال مالی :    09/30

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: