لوگوی الف بورس - سایز کوچک

گدنا – شرکت تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک

دسته بندی ها : کل شرکت‌ها, هتل و رستوران محمدمهدی
لوگو گدنا

گدنا – شرکت تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک

 

• معرفی شرکت

کترینــگ دونــا در ســال 1394 تاســیس شــد. ایــن شرکــت حاصــل سرمایــه گــذاری مشــترک هولدینــگ هـای اقتصـادی فـدک از ایـران و دونهـازر از اتریـش میباشـد.

هـم اکنـون، هولدینـگ اتریشـی دونهـازر یکـی از برجسـته تریـن کترینگهـای قـاره سـبز اسـت. اولیـن کارخانـه کترینـگ دونـا، در محوطـه راه آهـن تهـران، در فضایـی بـه مسـاحت 5000مترمربـع با امـکان تولیـد روزانـه 40.000وعـده غذایـی شروع به کار کـرده اسـت.

ایـن کارخانـه در حـال حـاضر، بزرگریـن و مجهزتریـن کترینـگ ایرانـی مـی باشـد. زیرسـاخت هــای ایــن کترینــگ براســاس اســتانداردهای بیــن المللــی طراحــی و ایجــاد شــده اســت.

طراحــی مــدرن نمـای بیرونـی سـاختمان کترینـگ دونـا، بـه گونـه ای اسـت کـه بـه فضـای راه آهـن تهـران روحـی تـازه بخشـیده اسـت. مدیـران اتریشـی ایـن کترینـگ، تمـام بخشهـای اجرایـی، تامیـن و پشـتیبانی، طبـخ و سرویس دهـی را تحـت کنـترل و نظـارت مسـتمر دارنـد. مدیـر کارخانـه و سرآشـپز ایـن کترینـگ اتریشـی هسـتند و از نـام آورتریـن مدیـران و آشـپزان جهانـی مـی باشـند.

 


 

تاریخ عرضه : روز چهار‌شنبه 99/05/29

تعداد سهام قابل عرضه:  60 میلیون سهم معادل 20 درصد از تعداد کل سهام شرکت

حداکثر سهمیه خرید هر کد : 20 سهم

دامنه قیمت سفارش : 5800 تا 6000 ریال

 


حدود 51 میلیون از سهام این شرکت در مورخه 99/05/29 با شرکت 5,334,286 کد بورسی عرضه شد.

همچنین بخوانید :  گکیش - توريستی و رفاهی آبادگران كيش

قیمت کشف شده : 6000 ریال

به هر کد بورسی 10 سهم اختصاص یافت.

ارزش سهام اختصاص یافته : 6 هزار تومان

 


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (گدنا)

 

 


• تاريخ و سود مجمع

تاريخ مجمع عادي ساليانه: 1399/06/29

سود خالص به ازاي هر سهم: 147 ريال
سود نقدي تصويب شده: 15 ريال


• صورت سود و زیان شرکت تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک (گدنا)

صورت سود و زیان گدنا

 


• ترازنامه شرکت تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک (گدنا)

ترازنامه گدنا

 


• ترازنامه شرکت تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک

نسبت‌های مالی گدنا

 


 

دانلود فایل امیدنامه شرکت تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک

 


 

موضوع فعالیت :


نشانی دفتر :   تهران ، خیابان بخارست ، نبش کوچه یازدهم، پلاک 38 واحد 13


نشانی امور سهام : تهران ، خیابان بخارست ، نبش کوچه یازدهم، پلاک 38 واحد 13


تلفن امور سهام :  95119191 (021)


وب سایت :    www.donacatering.ir


سال مالی :  12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 


آخرین اطلاعیه ها :


 1. گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ 1400-02-07 16:10:56
  ________________
 2. تغییر نشانی 1400-02-06 17:01:59
  ________________
 3. گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 1400-01-14 18:51:02
  ________________
 4. افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش سرمایه از محل آورده نقدی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 1399-12-27 18:10:50
  ________________
 5. معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) 1399-12-25 13:54:31
  ________________
 6. معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1399-12-24 17:17:20
  ________________
 7. گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ 1399-12-05 14:37:12
  ________________
 8. گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ 1399-11-05 17:44:39
  ________________
 9. اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) 1399-10-30 22:36:18
  ________________
 10. گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 1399-10-03 18:01:01
  ________________
 11. اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی 1399-09-25 14:02:14
  ________________
 12. اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) 1399-09-23 15:21:14
  ________________
 13. ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی 1399-09-23 09:22:15
  ________________
 14. شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام 1399-09-22 18:36:27
  ________________
 15. اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی 1399-09-09 10:27:25
  ________________
 16. اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) 1399-09-07 13:27:34
  ________________
 17. گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ 1399-09-07 13:23:08
  ________________
 18. ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی 1399-09-04 09:30:44
  ________________
 19. گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ 1399-08-05 18:25:51
  ________________
 20. اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) 1399-08-05 13:19:17
  ________________

مطالب زیر را حتما بخوانید:

نظرات کاربران

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  لینک کوتاه :