چنگـال برتـر

بررسی چنگال برتر در آموزش تحلیل تکنیکال

همانطور که در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان شد، روش های عمل و عکس العمل مخصوصا روش سوم توسط گروه مالی آستین طراحی و توسعه یافته است. این گروه در طی بکارگیری این روش ها متوجه این مسأله شدند که عملکرد برخی از نقاط محوری برای رسم خط عمل نسبت به سایر نقاط بسیار بهتر است. به عبارتی دیگر یافته ی آنها به معنای این است که آخرین نقطه ی گذشته در بین سایر نقاط، بهترین همبستگی را با آینده ی نزدیک دارد.

بر پایه ی این یافته ها بود که چنگال اندروز و خطوط عمل و عکس العمل با همدیگر ترکیب و چنگال برتر را بوجود آوردند. در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال از نمودار شرکت MMM Co کمک گرفته شد تا جزئیات چنگال برتر، بهتر نمایان شود. طبق آموزش تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوانید چنگال برتر را رسم و از آن استفاده نمایید باید ابتدا محور B,C را به عنوان خط مرکزی انتخاب نموده و نقطه ی A را به عنوان مبدأ برای کشیدن خط عمل انتخاب کنید.

در مرحله ی بعدی بر اساس فاصله ای که بین نقطه ی A تا خط مرکزی وجود دارد، خط عکس العمل نیز رسم می گردد. به عبارتی دیگر خط عکس العمل موازی با خط مرکزی BC بوده و فاصله ی آن با خط BC مساوی با فاصله ی نقطه ی A تا این خط می باشد.

همانطور که در نمودار زیر از آموزش تحلیل تکنیکال مشاهده می کنید، هر سه خطوط عکس العمل با همین شیوه ترسیم شده اند و همانطور که بیان گردید چنگال برتر تلفیقی از چنگال اندروز و خطوط عمل و عکس العمل می باشد. تمامی موارد رسم شده نیز همانگونه که مشاهده کردید مبتنی بر نقاط محوری A,B و C بودند.

بررسی چنگال برتر در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، چنگال برتر در رابطه با شرکت MMM یا 3M

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، نکته ی بسیار مهمی که وجود دارد اهمیت بالای نقطه ی D است زیرا در این نقطه، قیمت به خط میانه ی مرتبط با چنگال اندروز و عکس العمل 1 برخورد داشته است. همین امر سبب می شود که احتمال تشکیل نقطه ی محوری در نقطه ی D بسیار بالاتر باشد. در چنین شرایطی اگر قرار بر تشکیل نقطه ی محوری باشد، در غالب موارد کمی قبل یا بعد از این برخوردها، تشکیل خواهد شد.

 


 

• فایل های مرتبط

چنگال اندروز (۲۱ صفحه)

آموزش روش چنگال اندری (۲۷ صفحه)

آشنایی با چنگال های اندرو (۳ صفحه)

    لینک کوتاه: