چنگال اندروز

آموزش تحلیل تکنیکال، چنگال اندروز (Andrew Pitchfork)

طبق تعاریف موجود در آموزش تحلیل تکنیکال، به نقطهای که در آن جهت قیمت تغییر میکند، نقطهی محوری گویند. نمودار زیر نشان دهندهی نقاط محور سقف و محور کف میباشد.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، نقطهی محوری مرتبط با شرکت آی.بی.ام IBM

آموزش تحلیل تکنیکال، خطوط روند سقف به سقف و کف به کف

از سری موضوعات آموزش تحلیل تکنیکال، نموداری در ادامه به شما نشان خواهیم داد که دارای 4 خط روند میباشد. یکی از این 4 خط روند موجود، حاصل اتصال دو نقطهی A,B بوده و دارای دو ویژگی اصلی است:

1-ترسیم شده بین دو نقطهی محوری کف
2-جهت صعودی. در نتیجه یک خط روند کف به کف صعودی محسوب میگردد.

هنگامی که یک خط روند مابین دو نقطهی محوری یکسان یا از یک نوع رسم شود، به 6 نوع تقسیم بندی میگردد:

1-سقف به سف نزولی
2-کف به کف نزولی
3-سقف به سقف صعودی
4-کف به کف صعودی
5-سقف به سقف افقی
6-کف به کف افقی

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، انواع خطوط روند رسم شده بین دو نقطهی محوری یکسان

آموزش تحلیل تکنیکال، خطوط روند سقف به کف و کف به سقف

طبق مباحث بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، شکلی در ادامه ارائه خواهد گردید که مابین دو نقطهی A,B رسم شده و دارای دو ویژگی اصلی است:

1-خط روندی صعودی است
2-بین یک نقطهی محوری کف و یک سقف ترسیم گشته است.

هر موقع خط روندی بین دو نقطهی محوری متضاد ترسیم شود، احتمال رخداد 6 حالت وجود دارد:

1-سقف به کف صعودی
2-کف به سقف صعودی
3-سقف به کف نزولی
4-سقف به کف صعودی
5-سقف به کف افقی
6-کف به سقف افقی

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، خطوط روند رسم شده بین دو نقطهی محوری متضاد

طبق آموزش تحلیل تکنیکالل، اندروز نام خطی که از آن استفاده نمود را چند محوره نامید. این خط به این دلیل چند محوره نامگذاری شده که چند نقطهی محوری را به یکدیگر متصل مینماید. در نقطهی محوری، جهت قیمت تغییر میکند. خطوط روند یاد شده میتوانند از نزدیکی نقاط محوری عبور کنند و ملزم به عبور دقیق از آن نیستند. طبق عقیدهی آندروز، به هر میزان که خطوط روند از تعداد نقاط محوری بیشتر عبور کرده باشند معتبرتر بوده و به منظور استفاده برای مشخص کردن مقادیر حمایت و مقاومت و یا نقطههای محوری آینده مفیدتر هستند.

نموداری که در زیر از سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال ارائه میگردد، خط روند شرکت توکاریل را نشان میدهد که بر 4 نقطهی محوری است. خط روندی که مشاهده میکنید چند محوره بوده، بنابراین باید نسبت به خطوط متعارف که با 2 نقطهی محوری ترسیم میگردند، مهمتر باشند.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، خط روند عبوری از 4 نقطهی محوری شرکت توکاریل

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، لامپ پارس شهاب

آموزش تحلیل تکنیکال، خطوط میانه

در آموزش تحلیل تکنیکال، آندروز مشهور بودن خود را بیشتر مدیون خطوط میانه است. در شکلی که در ادامه ارائه میگردد، خط میانهی صعودی نشان داده شده است. برای اینکه بتوانید یک خط میانه را رسم نمایید، نیاز به سه نقطهی محوری دارید. دو نقطه از این تعداد، باید مرتبط با کف و سقف یک نوسان باشند و سپس نقطهی میانهی این دو محاسبه گردد که کار بسیار سادهای است. برای محاسبهی نقطهی میانه، باید اختلاف قیمتی که بین نقاط محوری کف و سقف وجود دارد را محاسبه نمایید و سپس به مقدار کف اضافه کنید تا در نهایت نقطهی میانه حاصل شود. در مورد زمان نیز دقیقا همین محاسباتی که در مورد قیمت صورت گرفت، باید انجام شوند.

همچنین بخوانید :  هلدینگ ها و فرصت های حضور در صندوق های بازارگردانی

در آموزش تحلیل تکنیکال و در نمودار پی آمد، برای رسم خط میانه، از نقطهی میانه که مابین نقاط B,C قرار دارد استفاده میشود. همچنین لازم به ذکر است که نقطهی محوری سوم باید ماقبل دو نقطهی سقف و کف فوق الذکر باشد. معمولا نقطهای که به عنوان نقطهی محوری سوم انتخاب میگردد، اولین نقطهی محوری قبلی است ولی میتوان هر نقطهی محوری قبلی دیگری را نیز انتخاب نمود. در نمودار پی آمد که در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده، نقطه شروع خط میانه، نقطهی A انتخاب گردیده است. در این صورت خط میانه حاصل اتصال نقطهی محوری A و نقطهی میانهای که از قبل محاسبه شده، میباشد. ضمنا توجه کنید که ترسیم خط بین دو نقطهی A,B اجباری نیست و صرفا برای نمایش بهتر انجام گرفته است.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، محاسبهی نقطهی میانه

تئوری خطوط میانه در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال و عقیدهی آندروز، خطوط میانه براساس قوانین فیزیک میباشند زیرا اعتقاد داشت که قوانین فیزیک میتوانند در بازارهای مالی کمک کننده باشند. نموداری که در زیر آورده شده، نشان دهندهی قوانینی هستند که خطوط میانه بر مبنای آنها تنظیم شدهاند. طبق این قوانین، چرخههای طبیعی تمایل به بازگشت به سمت خط مرکزی خود داشته و هر عملی را عکس العملی است. طبق عقیدهی آندروز که در آموزش تحلیل تکنیکال نیز آورده شده، حرکات قیمتی که در بازارهای مالی وجود دارد سینوسی بوده و احتمال بازگشت قیمت به خط میانه، 80% است.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، قوانین فیزیک حاکم بر خطوط میانه

آندروز در زمینهی خطوط میانه پژوهشهای بسیار زیادی را انجام داده که برای معاملات گران بسیار حائز اهمیت است. اما توجه داشته باشید همانگونه که در آموزش تحلیل تکنیکال نیز عنوان میگردد، قواعد مطرح شده مطلق نبوده ولی قادر هستند تا در یک معامله، هنگام استفاده از خطوط میانه، چه انتظاری از تحلیل خود داشته باشند.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قوانین استفاده از خطوط میانه شامل موارد زیر میباشند:

قانون اول:
طبق این قانون در آموزش تحلیل تکنیکال، احتمال بازگشت قیمت به خط میانه، در مواقعی که خط میانه مبتنی بر آخرین نوسانات رسم شده، 80% است.

قانون دوم:
هنگام بازگشت قیمت به خط میانه، در محل تقاطع خود با خط میانه، نقطهی محوری تشکیل خواهد داد.

قانون سوم:
پس از بازگشت قیمت به خط میانه، قبل از اینکه به حرکت خود ادامه دهد در حوالی آن نوسان داشته و بیشتر از یک بار نیز آن را لمس خواهد کرد.

قانون چهارم:
در آموزش تحلیل تکنیکال، این قانون هنگام عدم توانایی برگشت قیمت به خط میانه بکار میرود. در این موارد آندروز مشاهده نمود که جهت قیمت تغییر کرده و نسبت به قبل نوسان بزرگتری در آن ایجاد میشود. لذا استفادهی این قانون در تعیین هدف قیمت پس از عدم بازگشت قیمت به خط میانه میباشد.

قانون پنجم:
قیمت در صورتی تغییر جهت خواهد داد و نسبت به قبل نوسان بزرگتری را تشکیل میدهد که نتواند به خط میانه بازگردد.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، بازگشت قیمت به خط میانه در مورد دلار به یورو

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، عدم بازگشت قیمت به خط میانه در مورد فولاد مبارکهی اصفهان

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، خط میانه در مورد پوند/ دلار

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، عدم بازگشت قیمت به خط میانه و تشکیل نوسان بزرگتر

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، خط میانه در مورد قیمت جهانی فلز قلع


 

• فایل های مرتبط

چنگال اندروز (۲۱ صفحه)

آموزش روش چنگال اندری (۲۷ صفحه)

آشنایی با چنگال های اندرو (۳ صفحه)

    لینک کوتاه: