شبریز – پالایش نفت تبریز

شبریز – پالایش نفت تبریز

 

• معرفی شرکت

شرکت پالایش نفـت تبریز در سـال 1353 طراحـی و پـس از اتمـام مـراحل احداث در بهــمن ســال 1356 با ظرفیـت اسـمی 80000 بشـکه در روز راه انـدازی شـد. افزایـش ظرفیـت تولیـد به 110000 بشکه در سال 1371 با تلاش کارشناسان و متخصصان داخلی ، برگ زرینی است که در این شرکت رقم خورده است.

شـرکـت پالایـش نفـت تبریـز هـم اکنـون سهـم حـدود 7 درصـدی از تـوان تصـفیه نفـت خـام کـل کشـور را با تبـدیل به فـرآورده هـای اصلی و ویژه به خود اختصاص داده و تأمیـن بخـشی از سوخـت مایـع مورد نیـاز شـمال غـرب کشــور (اسـتان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و کردستان) را برعهده دارد.

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی شبریز


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (شبریز)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص شبریز


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/04/31

سود خالص به ازای هر سهم: 4363 ریال
سود نقدی تصویب شده: 2400 ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  احداث,راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی بمنظور تولید ,بازاریابی ,فروش و دریافت , معاوضه و خرید خوراک پالایشگاه از شرکت ملی نفت ایران,شرکت ملی گاز ,انجام عملیات پالایش و فرآوری نفت خام و ,ساختن فرآورده های نفتی از قبیل بنزین ,نفت سفید ,نفت گاز ,نفت کوره و سایر فرآورده های جانبی


نشانی دفتر :   تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، کوچه دهم ، پلاک2 ، واحد3


نشانی امور سهام : تبریز ، کیلومتر 8 جاده تبریز سردرود ، شرکت پالایش نفت تبریز


تلفن امور سهام :   85-34205570 – 21148360 (041) 


وب سایت :   www.tbzrefinery.co.ir


سال مالی :    12/29

 

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

 

    لینک کوتاه: