کسرام – پارس‌ سرام‌

کسرام – پارس‌ سرام‌

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی کسرام


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (کسرام)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص کسرام


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/10/25

زیان خالص به ازای هر سهم: 870 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/10/12

زیان خالص به ازای هر سهم: 440 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال


 

موضوع فعالیت :  طبق ماده 2 اساسنامه تولید و فروش چینی بهداشتی و انجام کلیه عملیات بازرگانی می باشد


نشانی دفتر :   تهران، خیابان سمیه، خیابان رامسر، پلاک 46


نشانی امور سهام : تهران، خیابان سمیه، خیابان رامسر، پلاک 46


تلفن امور سهام :    82176001 (021)


وب سایت :   www.parsceram.com


سال مالی :    06/31

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: