ونور – اعتباری نور

ونور – اعتباری نور

 

شماره تلفن : ۴۲۹۳۱۰۱۰ (۰۲۱)

نشانی دفتر : تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، نبش کوچه ۲۹، شماره ۱۴

وب سایت : www.noorbank.ir

ایمیل : Support@noorbank.ir

سرمایه :  3000000

سال مالی : 12/29

شناسه ملی : 14004932504

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: