ولتجار – گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

ولتجار – گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

 

• معرفی شرکت

شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان در تاریخ 1384/03/09 تأسیس شد.

موضوع شرکت طبق اساسنامه عبارت است از تأمین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفاً در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط.

شرکت می تواند در راستای موضوع فعالیت به انجام امور ذیل بپردازد: -خرید و فروش انواع اوراق مالی اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات. – دریافت نمایندگی و عاملیت منابع مالی از اشخاص، به منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط. – مشارکت سندیکایی با سایر اشخاص، به منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط. – دریافت تسهیلات از مؤسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات ذی ربط.

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی ولتجار


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (ولتجار)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص ولتجار


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/04/25

سود خالص به ازای هر سهم: 71 ریال
سود نقدی تصویب شده: 50 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/04/19

سود خالص به ازای هر سهم: 26 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال


 

موضوع فعالیت :  تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول و واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط.


نشانی دفتر :   تهران، تقاطع همت شریعتی، خیابان داود گل نبی، میدان شهید مصطفی احمدی روشن (کتابی)، پلاک 1


نشانی امور سهام : تهران، تقاطع همت شریعتی، خیابان داود گل نبی، میدان شهید مصطفی احمدی روشن (کتابی)، پلاک 1


تلفن امور سهام :   2-22890331 داخلی 102


وب سایت :   www.tejar.ir


سال مالی :    12/29

 

 

 

 

    لینک کوتاه: