نبورس – نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

نبورس – نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی نبورس


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (نبورس)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص نبورس


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/04/29

سود خالص به ازای هر سهم: 697 ریال
سود نقدی تصویب شده: 150 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

[ttmgafixednotif]


 

گروه : فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه: اداره ی بازارهای مالی

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: