بررسی رابطه تحمل ریسک مالی با و مهارت مدیریتی سرمایه گذاران

هوش مالی سرمایه گذاران و مهارت های مدیریتی سرمایه گذاران:

با توجه به پویایی محیط و تغییرات روزافزون جامعه، به همراه بروز اتفاقات غیر قابل پیش بینی، وجود ریسک انکار ناپذیر است. بنابراین ریسک را می توان یکی از جنبه های مهم زندگی دانست. در این بین، هوش مالی سرمایه گذاران، احتمالا قادر خواهد بود ریسک هایی را که شرکت و سهام بورس را تهدید می کند، موردشناسایی قرار دهد. تا در نهایت منجر به اخذ تصمیمات صحیح و هدفمند شود.

اطلاع از میزان ریسک شرکت ها در بازار بورس اوراق بهادار موضوعی پر اهمیت است.به ویژه مبحث مربوط به ریسک سیستماتیک. به هر حال نکته حائز اهمیت این است که سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار مستلزم پذیرش ریسک است.

تحقیقات نشان می دهد کسانی که تحمل ریسک ندارند. از هوش مالی و مهارت های مدیریتی پایینی برخوردارند. اگرچه قطعا این امر با خدمات مشاوران مالی بهبود می یابد.

در بازار بورس دو ویژگی مهم قابل ذکر است:زمان و ریسک.

به طور مثال در اوراق قرضه دولتی آنچه بیشتر اهمیت دارد موضوع زمان است. و در برگه خرید سهام عادی آنچه مهم به نظر می آید ریسک است.

مهارت مدیریتی سرمایه گذاران

بررسی رابطه تحمل ریسک مالی با (هوش مالی سرمایه گذاران و مهارت مدیریتی سرمایه گذاران):

حال تعریفی از تحمل ریسک مالی، هوش مالی سرمایه گذاران، مهارت مدیریتی سرمایه گذاران خواهیم داشت:

•تحمل ریسک مالی: افراد در زندگی اقتصادی و اجتماعی شاید به ندرت پیش بیاید که با قاطعیت درباره تصمیمات مالی تصمیم گیری کنند. ولی در نهایت ممکن است ان را بپذیرند و میل به انجام آن را در خود احساس کنند. در واقع تحمل ریسک مالی را می توان یک ویژگی ذهنی و یا یک استعداد ژنتیکی دانست.

هوش مالی سرمایه گذاران، آن بخش از هوش ذهنی انسانی است که برای حل مشکلات مالی خود از آنها استفاده می کند.(کیوساکی،1390)

•مهارت مدیریتی سرمایه گذاران، بیان می دارد که در موقعیت های پیش بینی شده و غیر قابل پیش بینی موضوعات مالی درک و مدیریت شود. یعنی سرمایه گذار قادر باشد منابع مالی را مدیریت کند تا بتواند رضایت مالی افراد را بالا ببرد.

دونالد و گرابل(2010) ویژگی های سرمایه گذاران از جمله: هوش مالی سرمایه گذاران و مهارت مدیریت مالی را بر اساس تحمل ریسک متفاوت می داند. بررسی ها گواه این مطلب است که هر چه هوش مالی و مهارت مالی بیشتر باشد، تحمل ریسک سرمایه گذاران بالاتر است. از طرفی تحقیقات نشان می دهد هوش مالی با سن افراد نیز مرتبط است.

بین هوش مالی و مهارت مدیریت مالی نیز ارتباط عمیقی وجود دارد. افرادی که کمترین سطح از هوش مالی و نارضایتی از مهارت های مدیریت مالی دارند، به احتمال زیاد پایین ترین سطح تحمل ریسک مالی را از خود نشان می دهند.


 

• فایل های مرتبط

هوش مالی (۱۷ صفحه)

مدیریت مالی (۳ صفحه)

 

 


• فایل های صوتی مرتبط

۱- ریسک پذیری و ریسک گریزی 

 

۲- ریسک پذیر بودن، شرط ورود به بازار سرمایه

 

۳- مدیریت ریسک در بازار سرمایه 

 

۴- مروری بر ریسک(قسمت اول) 

 

۵- مروری بر ریسک(قسمت دوم)

 

۶- مروری بر ریسک(صورت های مالی) 

 

۷- مروری بر ریسک(قسمت چهارم)

 

۸- مروری بر ریسک (قیمت سهام) 

 

 

    لینک کوتاه: