مفهوم ضریب بتا

تعریف ضریب بتا

ضریب بتا(β) شاخصه و معیاری می باشد که بر حسب داده های تاریخی ارزش دارایی بدست می آید و میزان ریسکی را شامل می گردد که سرمایه گذار سرمایه گذار با تصاحب آن دارایی ها نسبت به کل بازار متحمل این ریسک خواهد شد. به عبارت دیگر ضریب بتا وسیله ای برای ارزیابی و سنجش ریسک و بازده سهم خاص و یا سبدی از سهام در جریان حرکت کلی بازار می باشد. با دنبال نمودن مطلب در ادامه برای فهم دقیق تر و سهولت در بیان مطلب با ارائه یک مثال ضریب بتا را ملموس تر ارائه خواهیم ساخت.

ضریب بتا سهمی برابر با یک

اگر ضریب بتا سهمی برابر با یک باشد، در نهایت افزایش و یا کاهش قیمت آن سهم درست شانه به شانه بازار حرکت می کند و مطابق با افزایش و کاهش بازار خواهد بود. ولی اگر ضریب بتای سهمی بیشتر از یک باشد، شاهد نوسانات بازدهی سهم بیشتر نسبت به نوسانات بازار خواهیم بود و آن دارایی ریسک بیشتری را در پی دارد. حالت عکس این مورد نیز وجود دارد یعنی دارایی هایی که ضریب بتای آنها کمتر از یک باشد که در نتیجه نوساناتی کمتر از نوسانات بازار را در پی خواهد داشت. این دارایی ها را دارایی کم ریسک می گویند.

ضریب بتا

ضریب بتای سهمی برابر با دو

اگر ضریب بتای سهمی برابر با دو باشد، در این صورت افزایش یا کاهش قیمت آن دو برابر شاخص بازار خواهد بود. در این صورت اگر بازار 10 درصد رشد قیمت را به خود ببیند، قیمت این سهم 20 درصد افزایش می یابد و در صورتی که بازار 10 درصد سقوط داشته باشد، قیمت این سهام 20 درصد کاهش می یابد. سهامی که ضریب بتای آن ۰.۵ باشد. در صورتی که شاخص بازار 10 درصد رشد کند، رشد قیمت آن سهم پنج درصد خواهد بود و در صورت افت 10 درصدی بازار شاهد افت پنج درصدی سهام مذکور خواهیم بود.

نکته آخر

نکته آخر اینکه سهمی که ضریب بتای آن صفر می باشد. با نوسانات بازار هیچ گونه تغییر و تحولی را به خود نمی بیند و هیچ گونه ارتباطی میان رشد و افت بازار با رشد و افت سهم وجود نخواهد داشت و کاملا خنثی است اما در صورتی که سهمی بتا منفی باشد، درست جهت عکس بازار حرکت می کند. یعنی اگر ضریب بتای سهمی منفی یک باشد، با رشد 10 درصدی بازار، این سهام 10 درصد کاهش می یابد.

بر اساس آموزش تحلیل بنیادی که پیش از وارد شدن به بازار بورس و سرمایه می بایست مورد تحلیل و آموزش قرار می گرفت و با علم و دانش نسبت به این نکات در مورد ضریب بتا و کاهش و افزایش هر سهمی با توجه به نوسانات موجود در بازار می توان بیشترین استفاده و بهره را از این بازار پر جنب و جوش بال تغییرات نوسانی بسیار زیاد احراز نمود.

محاسبه ضریب بتا

برای محاسبه ضریب بتای یک سبد از دارایی سهام و یا صندوق های سرمایه گذاری با توجه به فرمول های ریاضی محاسبه ضریب بتا از کواریانس بازده سهم یا سبد و بازده بازار تقسیم بر واریانس بازده های بازار ضریب بتا بدست می آید که در شکل زیر می توان آن را مشاهده نمود.

ضریب بتا

با توجه به عدد بدست آمده و بر اساس آموزش تحلیل بنیادی و نکات و اطلاعات طلایی در این مورد می توان به سود رسید.


 

• فایل های مرتبط

مفهوم ضریب بتای سهام (۶ صفحه)

ضریب بتا و ریسک سیستماتیک (۲ صفحه)

بتای سهم چیست و چرا مهم است؟ (۲ صفحه)

    لینک کوتاه: