فیبوناچی Expansion

آموزش تحلیل تکنیکال، فیبوناچی بسیط و نحوه ی رسم آن

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، ابزار فیبوناچی بسیط یا Expansion مشابه با نوع گسترش می باشد و کاربرد آن در نشان دادن نقاط بازگشت مربوط به بازگشت صد در صدی هر موج می باشد اما تفاوتی که با نوع گسترش دارد مربوط به میزان بازگشت با هدف تصحیح قیمت در یک موج است تا نقاط بالای صد در صد روند مربوطه را بدست بیاورد.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، به منظور بهره گیری از ابزار فیبوناچی بسیط، نرم افزار مربوطه را انتخاب و به عنوان مثال در شکل زیر، از ماکزیمم قیمت که نقطه ی A می باشد به مینیمم قیمت که نقطه ی B می باشد، خطی رسم می کنیم. نقطه ی سوم یعنی C مربوط به میزان اصلاح قیمت در روند نزولی مشاهده شده است. مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، پس از اینکه رسم فیبوناچی بسیط خاتمه یافت، انتظار ما این است که قیمت از درصدهایی همچون 61.8%، 100%، 161.8% و 261.8% روند نزولی را به اتمام رسانده و روند صعودی را در پیش بگیرد. به عبارت دیگر انتظار داریم که این درصدها نقش نقاط حمایتی را برای برگشت قیمت بازی کنند. درصدهای گفته شده یعنی 61.8%، 100%، 161.8% و 261.8% مقادیر مرتبط با ادامه ی روند نزولی هستند که طبق این درصدها، نقطه ی شروع محاسبه، نقطه ی C یا همان نقطه ی مربوط به اصلاح روند می باشد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، شاهد عکس العمل بازار نسبت به درصدهای 61.8%، 100% و 261.8% هستیم.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، رسم فیبوناچی بسیط در رابطه با شرکت هالیبرتون

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، میزان اصلاح روند نزولی در رابطه با سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

البته باید در نظر داشته باشید که طبق آموزش تحلیل تکنیکال، اگر با روند صعودی مواجه باشیم، نقاط رسم شده دقیقا برعکس نقاط رسم شده برای روند نزولی بوده و نقاط مقاومت برای انتهای یک روند صعودی محاسبه می شوند.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی نقاط مقاومت روند صعودی در رابطه با بیمه ی دی

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، میزان اصلاح روند صعودی در رابطه با ایران ترانسفو

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، درصدهای فیبوناچی بسیط در رابطه با قیمت جهانی گازوئیل

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، میزان اصلاح روند نزولی در رابطه با شرکت یاهو به کمک فیبوناچی بسیط


 

• فایل های مرتبط

فیبوناچی اکسپنشن (۷ صفحه)

استفاده ترکیبی از فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی اکسپنشن (۱۲ صفحه)

فیبوناچی اکسپنشن (۳ صفحه)

استفاده از خطوط فیبوناچی (۴ صفحه)

فیبوناچی امیرحسام میری (۹ صفحه)

پترنھای ھارمونیک (فیبوناچی) (۵ صفحه)

تحلیل تکنیکال فیبوناچی (۶۸ صفحه)

فیبوناچی (1) (۴ صفحه) 

فیبوناچی (2) (۹ صفحه)

سطوح فیبوناچی (۳ صفحه)

    لینک کوتاه: