فرود – فولاد شاهرود

موضوع فعالیت: تولید شمش و میلگرد

نشانی: کیلومتر 12 جاده شاهرود دامغان

نشانی دفتر و امور سهام: کیلومتر 12 جاده شاهرود دامغان

سایت: http://shahroodsteelco.ir

    لینک کوتاه: