قجام – فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌

قجام – فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی قجام


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (قجام)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص قجام


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/08/12

زیان خالص به ازای هر سهم: 288 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/07/28

زیان خالص به ازای هر سهم: 156 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال


 

موضوع فعالیت : تولید شکر و تولید و تصفیه شکر خام و متفرعات آن


نشانی دفتر : تهران، خیابان فاطمی، خیابان پروین اعتصامی، پلاک 72


نشانی امور سهام :  خراسان رضوی، کیلومتر 12 جاده تربت جام به تایباد، روبروی پلیس راه


تلفن امور سهام :  7-52963305 (051)


وب سایت :   —


سال مالی :    03/31

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: