شسیماب – سیمان رزین

شسیماب – سیمان رزین

 

• سود خالص و سود نقدی هر سهم (شسیماب)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص شسیماب


 

شماره تلفن :  02188211216-18

وب سایت : www.simabresin.com

ایمیل : info@simabresin.com

سرمایه :  75000

سال مالی : 12/29

شناسه ملی : 10860139534

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: