ثنظام – س. ساختمانی نظام مهندسی ایران

ثنظام – س. ساختمانی نظام مهندسی ایران

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی کیسون


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (ثنظام)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص ثنظام


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/10/21

زیان خالص به ازای هر سهم: 8 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]

 

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/12/13

زیان خالص به ازای هر سهم: 10 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال


 

موضوع فعالیت :  توسعه و عمران بخش های مسکن، ساخاتمان، عمران شهری و روستایی در سطوح ملی، منطقه ای ناحیه ای و محلی ، گردشگری و صنایع وابسته به آن


نشانی دفتر : تهران، جنت آباد مرکزی، خیابان شهید غلامرضا مخبری، پلاک 324، طبقه سوم، واحد 8


نشانی امور سهام : تهران، جنت آباد مرکزی، خیابان شهید غلامرضا مخبری، پلاک 324، طبقه سوم، واحد 8


تلفن امور سهام :    46040294 (021)


وب سایت :   —


سال مالی :    06/31

 

    لینک کوتاه: