ثتوسا – س.توسعه و عمران استان اردبیل

ثتوسا – س.توسعه و عمران استان اردبیل

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی ثتوسا


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (ثتوسا)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص ثتوسا


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/09/25

سود خالص به ازای هر سهم: 225 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/09/28

سود خالص به ازای هر سهم: 225 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 


 

موضوع فعالیت :  سرمایه گذاری در بخشهای مختلف مطابق موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه


نشانی دفتر :   اردبیل – میدان جهاد جنب جهاد کشاورزی ساختمان سبلان ابزار طبقه دوم


نشانی امور سهام : اردبیل – میدان جهاد جنب جهاد کشاورزی ساختمان سبلان ابزار طبقه دوم


تلفن امور سهام :   04533821462  


وب سایت :  


سال مالی :  06/31

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: