آشنایی با سود عملیاتی و سود غیر عملیاتی

آموزش تحلیل بنیادی جهت تعریف سود عملیاتی و سود غیر عملیاتی

برای آشنایی با سود عملیاتی و سود غیر عملیاتی در فرآیند آموزش تحلیل بنیادی به شکل کامل این موارد توضیح و تفسیر داده می شود چرا که این سودها از مفاهیم مهم و کاربردی در آموزش تحلیل بنیادی مطرح می شوند. به همین منظور در اینجا به تعریف کلی سود عملیاتی و سود غیر عملیاتی می پردازیم تا با این دو مفهوم نهفته در آموزش بورس نیز بیشتر آشنا گردیم.

مفهوم سود عملیاتی و سود غیر عملیاتی

مسلما هر شرکتی برای توسعه فعالیت های اقتصادی خویش هدف نهایی خود را کسب سود و درآمد در نظر می گیرد و در راستای آن تلاش می کند. به طور کلی درآمد شرکت ها با فعالیت در دو گروه کلی زیر عاید می آید:

1- فعالیت‌ها و درآمدهای مرتبط با موضوع اصلی شرکت
2- فعالیت‌ها و درآمدهای غیر مرتبط با اصلی موضوع شرکت

سود عملیاتی و سود غیر عملیاتی

در صورت نخست سود بدست آمده از فعالیت های در راستای موضوع اصلی شرکت را سود عملیاتی می گویند و چنانچه شرکتی در موضوع دیگری بی ارتباط با موضوع اصلی شرکت به سودآوری برسد، به سود ناشی از آن سود غیر عملیاتی اطلاق می گردد. در ادامه با ذکر مثال های این سودآوری ها را واضح تر بیان می سازیم.

به طور کلی می توان گفت که سود عملیاتی مازاد پولی است که پس از محاسبه نمودن هزینه های عملیاتی وابسته به واحد تجاری بدست می آید که علاوه بر روند نرخ گذاری کالای به فروش رفته به کلیه سودهای ناشی از هزینه های اداری، عمومی و هزینه‌هایی نظیر اجاره و بیمه، حمل ‌و نقل و کرایه برآورد شده تلقی می گردد که تمامی این سودها مورد محاسبه قرار می گیرند تا در نهایت سود عملیاتی نهایی مشخص گردد و در صورتی که شرکت علاوه بر سود عملیاتی در راه های غیر مرتبط با موضوع اصلی خود به فعالیت پرداخته و در آن زمینه نیز کسب درآمد نموده است، در علم اقتصاد به این گونه سودها، سود غیر عملیاتی گفته می شود.

ذکر یک مثال برای درک آسان تر موضوع

برای درک آسان تر برآورد سود عملیاتی و سود غیر عملیاتی به این مثال توجه کنید.

چنانچه یک شرکت خودروسازی در پیشبرد فروش اتومبیل های شرکت خویش کسب درآمد کند، با توجه به مرتبط بودن سود با هدف اصلی شرکت به آن سود عملیاتی گفته می شود. اما اگر این شرکت در زمینه فروش زمین یا ساختمان درآمدزایی نماید، با توجه به اینکه این درآمد در حیطه کاری شرکت خودروسازی نیست، به آن سود غیر عملیاتی گفته می شود. بنابراین به طور کلی سود ناشی از فروش دارایی های غیر منقول، سود حاصل از سرمایه گذاری های مختلف از جمله سهام و اوراق بهادار برای هر شرکتی به عنوان سود غیر عملیاتی آن شرکت محسوب می شود.

سود عملیاتی و سود غیر عملیاتی


 

• فایل های مرتبط

صورتحساب‌ سود‌ و‌ زیان‌ شرکتها‌ را‌ چطور‌ باید‌ تحلیل‌ کرد‌ و‌ سود‌ شرکت‌ها‌ و اطلاعات‌ لازم‌ را‌ از‌ آن‌ استخراج‌ کرد؟ (۲ صفحه)

 


• فایل های صوتی مرتبط

۱- صورت های مالی، تزارنامه، سود و زیان

 

    لینک کوتاه: