غسالم – سالمین

غسالم – سالمین

 

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی غسالم


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (غسالم)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص غسالم


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/4/24

سود خالص به ازای هر سهم: 409 ریال
سود نقدی تصویب شده: 300 ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  تولید و فروش مواد غذائی


نشانی کارخانه : مرکزی، ساوه، شهرصنعتی کاوه، میدان صنعت


نشانی امور سهام : مرکزی، ساوه، شهرصنعتی کاوه، میدان صنعت


تلفن امور سهام :    5-42342710 (086)


وب سایت :    —


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: