روش استفاده از خطوط روند

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی 5 روش جدید استفاده از خطوط روند

در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به بررسی 5 روش بپردازیم که در حال حاضر برای استفاده از خطوط روند مورد استفاده قرار میگیرند.

1-روش جدید اول در معامله، مبتنی بر چنگال اندروز

مبحث اول؛ شرایط خرید:

طبق آموزش تحلیل تکنیکال ابتدا باید چنگال اندروزی رسم کنید که شیب نزولی داشته باشد سپس اگر مشاهده کردید که قیمت حرکت خاصی درون کانال نداشت و حتی خط موازی بالایی را شکست، این رخداد به معنای قدرت قیمت در یک حرکت صعودی است، و اگر در این شرایط یک کَندِل کامل نیز در بیرون چنگالِ رسم شده تشکیل داد، بهترین فرصت برای خرید میباشد.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، محدودهی خرید مشخص شده به کمک اولین روش جدید

همانطور که مشاهده میکنید در شکل بالا که از سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال ارائه شده است، نمودار قیمتی مرتبط با بانک کارآفرین با نماد «وکار» میباشد. چنگال نزولی با استفاده از سه نقطهی A,B,C که محوری هستند رسم گردیده که بعد از نقطهی C قیمت تا میانهی فاصلهی مابین خط بالایی و خط میانه را هم طی نکرده است. چنین شرایطی به معنای قدرت قیمت و تشکیل کندل در بالای خط موازی بالایی، نشان دهندهی بهترین شرایط برای خرید میباشد که به صورت محدوده نمایش داده شده است.

مبحث دوم؛ شرایط فروش:

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، ابتدا باید چنگال اندروز صعودی بکشید، در صورتی که حرکت خاصی از قیمت درون کانال مشاهده نکردید و در عوض خط پایینی چنگال شکسته شد، این شرایط بیانگر ضعف قیمت و شکل گیری حرکت نزولی است. در چنین وضعیتی اگر بیرون از چنگال ترسیمی ما، کندل تشکیل دهد، سیگنال بهترین فرصت برای فروش، ارسال خواهد شد.

نمودار زیر که از مباحث آموزش تحلیل تکنیکال ارائه گردیده، مرتبط با ارزش سهام سایپا با نماد خساپا میباشد. در این نمودار چنگال اندروز به کمک نقاط محوری A,B و C رسم شده و حرکت قیمت نزدیک به خط پایینی، بیانگر ضعیفی آن در یک حرکت صعودی است. در چنین شرایطی در صورت تشکیل کندل در قسمت پایین این خط و بسته شدن آن، سیگنال فروش ارسال خواهد شد.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، ارسال سیگنال فروش به کمک حرکت قیمت، خودروسازی سایپا

نمودار زیر مرتبط با ارزش سهام شرکت Wal-Mart Stores با علامت اختصاری WMT، از سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال میباشد. مشابه موارد قبلی، چنگال حاصل نقاط محوری A,B و C بوده که پس از برخورد قیمت با خط میانه، مدتی نیز به موازات خط پایینی حرکت نموده که این رخداد حاکی از ضعیف بودن قیمت در روند صعودی است. در چنین شرایطی، تشکیل کندل در خارج چنگال، به منزلهی ارسال سیگنال فروش میباشد.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، روند ارسال سیگنال فروش برای شرکت فروشگاه وال – مارت در چهارچوب هفتگی

2-روش جدید دوم در معامله، مبتنی بر چنگال اندروز

در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان میکنیم که هر زمان الگوهای مختلف به همراه خط میانه بکار گرفته شوند، سیگنالهای فوق العادهای ارسال خواهند شد که روش دوم و سوم نیز مبتنی بر حرکت قیمت در محدودهی خط میانه ایجاد شدهاند.

مبحث اول؛ شرایط خرید

سیگنال خرید زمانی ارسال خواهد شد که قیمت تا محدودهی خط میانه پایین بیاید و به کمک شکاف یا جهش به سرعت به سمت بالا حرکت کند.

مبحث دوم؛ شرایط فروش

سیگنال خرید زمانی ارسال خواهد شد که قیمت تا محدودهی خط میانه بالا بیاید و به کمک شکاف یا حرکتی سریع، سقوط رو به پایین داشته باشد.

نمودار زیر که از سری عناوین آموزش تحلیل تکنیکال ارائه گردیده، مربوط به ارزش سهام Chevron Corp میباشد. مشابه با موارد پیشین، چنگال از نقاط محوری A,B و C تشکیل شده که پس از نقطهی C، قیمت، حرکت صعودی به سمت خط میانه داشته و پس از انجام مقداری حرکات پیرامون این خط، با شکاف به سمت پایین سقوط کرده است. در چنین وضعیتی طبق آموزش تحلیل تکنیکال، سیگنال فروش ارسال، و هدف قیمت خط پایینی و حتی پایینتر تعیین خواهد شد.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، ارزش سهام شرکت Chevron Corp و ارسال سیگنال فروش

3-روش جدید سوم در معامله، مبتنی بر چنگال اندروز

همانطور که در آموزش تحلیل تکنیکال در مورد روش دوم نیز بیان کردیم، روش سوم نیز مبتنی بر حرکت قیمت در محدودهی خط میانه ایجاد شده است.

مبحث اول؛ شرایط خرید

همانند موارد قبلی که در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان گردید، ابتدا چنگال صعودی رسم کنید و سپس اگر مشاهده کردید قیمت پس از برخورد با خط میانه در طی مسیر صعودی خود، تشکیل میخ یا spike داد، سیگنال فروش ارسال شده است.

مبحث دوم؛ شرایط فروش

همانند شرایط خرید که در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان گردید، ابتدا چنگال نزولی رسم کنید و سپس اگر مشاهده کردید قیمت پس از برخورد با خط میانه در طی مسیر نزولی خود، تشکیل میخ یا spike داد، سیگنال خرید ارسال شده است.

نمودار زیر که از آموزش تحلیل تکنیکال اقتباس شده، مربوط به ارزش سهام لاستیک سهند با نماد «پسهند» میباشد. مشابه با موارد قبلی، چنگال از نقاط محوری A,B و C تشکیل شده که قیمت پس از نقطهی C، به سمت خط میانه به صورت صعودی حرکت داشته که پس از برخورد و تشکیل میخ به سمت پایین سقوط کرده است. در چنین وضعیتی بیان میشود که به علت برخوردی که قیمت با خط میانه داشته، انرژی آن برای ادامهی حرکت صعودی تخلیه شده و روندی نزولی در پیش گرفته است. در این شرایط، سیگنال فروش ارسال میگردد.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، ارسال سیگنال فروش در رابطه با لاستیک سهند

نمودار بعدی از آموزش تحلیل تکنیکال، مرتبط با ارزش سهام سرمایه گذاری صنعت نفت با نماد «ونفت» بوده که در شکل زیر ارائه شده است. مشابه با موارد قبلی، چنگال نزولی، حاصل نقاط محوری A,B و C بوده که بعد از نقطهی C، قیمت به موازات خط بالایی حرکتی نزولی داشته، با تشکیل میخ یا spike با خط میانه برخورد و دوباره حرکت به سمت بالا داشته است. چنین شرایطی نشان دهندهی وضعیت مطلوب ارسال سیگنال خرید میباشد.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، ارسال سیگنال خرید در رابطه با سرمایه گذاری صنعت نفت

خط میانه – استراتژی نوسانگیری مبتنی بر استوکستیک در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، یک روش نوسانگیری، استراتژی آتی است که توسعه یافته توسط گروه مالی آستین میباشد. این استراتژی، تلفیقی از خط میانه و شناساگر (اندیکاتور) استوکستیک کند است. در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان میکنیم که این روش، از استوکستیک 14 دورهای بهره گرفته و به مقادیر بالای 80، خرید هیجانی و کمتر از 20، فروش هیجانی میگویند. مطابق با موارد بیان شده در آموزههای قبلی آموزش تحلیل تکنیکال، میدانیم که خط میانه متشکل از سه نقطهی محوری است و در 80% مواقع، قیمت با خط میانه برخورد دارد.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، نظریهی استوکستیک اظهار میدارد که در صورتی که استوکستیک به بالای 80 برسد نقطهی سقف و اگر به زیر 20 برسد نقطهی کف را شکل میدهد و این شرایط تنها برای بازارهایی است که نوسانی و بدون جهت باشد در غیر این صورت برای بازاری که رونددار باشد صدق نمیکند. طبق آموزش تحلیل تکنیکال فایدهی این دو تئوری در این است که قادر است نقاط محوری را تشخیص دهد که به احتمال بسیار زیاد هم قابل معامله هستند و هم سودآور خواهند بود.

مبحث اول؛ شرایط خرید

گام اول: به کمک سه نقطهی محوری، خط میانهی نزولی رسم کنید.
گام دوم: نصب اندیکاتور استوکستیک کند را بر روی چارت انجام دهید.
گام سوم: تا نزول قیمت و برخورد با خط میانه و به صورت همزمان با آن، اعلام شرایط فروش هیجانی توسط استوکستیک، صبر کنید.
گام چهارم: در صورت رخداد چنین شرایطی، به سمت انجام معاملهی خرید بروید چرا که احتمال بازگشت قیمت بسیار بالا میباشد.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، نوسانگیری به کمک استوکستیک در رابطه با لیزینگ خودروی غدیر

نمودار فوق که در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده، ارزش سهام شرکت لیزینگ خودروی غدیر را نشان میدهد. خط میانهی نزولی که مشاهده میکنید به کمک نقاط محوری A,B و C که نزولی هستند ترسیم شده، ضمن اینکه شاهد نصب اندیکاتور استوکستیک بر روی چارت و برخورد قیمت با خط میانه در نقطهی D نیز هستیم. در چنین شرایطی است که اندیکاتور استوکستیک با ورود به مقدار کمتر از 20 یعنی فروش هیجانی، سیگنال خرید ارسال میگردد. در این شرایط تا زمانی که نوسان صعودی بعدی شروع گردد به احتمال بسیار زیاد، ورود به خرید و تثبیت آن، موفق خواهد بود.

مبحث دوم؛ شرایط فروش

گام اول: خط میانهای متشکل از سه نقطهی محوری رسم نمایید.
گام دوم: بر روی چارت، اندیکاتور استوکستیک را نصب کنید.
گام سوم: تا صعود قیمت و برخورد با خط میانه و به صورت همزمان با آن، اعلام شرایط خرید هیجانی توسط استوکستیک، صبر کنید.
گام چهارم: در صورت رخداد چنین شرایطی، به سمت انجام معاملهی فروش بروید چرا که احتمال بازگشت قیمت بسیار بالا میباشد.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، نوسانگیری به کمک استوکستیک در رابطه با شرکت کابل مخابراتی شهید قندی

در نمودار فوق از آموزش تحلیل تکنیکال، ارزش سهام شرکت کابل شهید قندی نشان داده شده است. خط میانهی صعودی که مشاهده میکنید به کمک نقاط محوری A,B و C که صعودی هستند ترسیم شده، ضمن اینکه شاهد نصب اندیکاتور استوکستیک بر روی چارت و برخورد قیمت با خط میانه در نقطهی D نیز هستیم. در چنین شرایطی است که اندیکاتور استوکستیک با ورود به مقدار بیشتر از 80 یعنی خرید هیجانی، سیگنال فروش ارسال میگردد. در این شرایط تا زمانی که نوسان نزولی بعدی شروع گردد به احتمال بسیار زیاد، ورود به فروش و تثبیت آن، موفق خواهد بود.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، موفقیت در ورود به معاملهی فروش در رابطه با شرکت پارس مینو

در نمودار فوق از آموزش تحلیل تکنیکال، ارزش سهام شرکت پارس مینو نشان داده شده است. خط میانهی صعودی که مشاهده میکنید به کمک نقاط محوری A,B و C که صعودی هستند ترسیم شده، ضمن اینکه شاهد نصب اندیکاتور استوکستیک بر روی چارت و برخورد قیمت با خط میانه در نقطهی D نیز هستیم. در چنین شرایطی است که اندیکاتور استوکستیک با ورود به مقدار بیشتر از 80 یعنی خرید هیجانی، سیگنال فروش ارسال میگردد. در این شرایط تا زمانی که نوسان نزولی بعدی شروع گردد به احتمال بسیار زیاد، ورود به فروش و تثبیت آن، موفق خواهد بود.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، ارسال سیگنال خرید در رابطه با سرمایه گذاری بوعلی

بررسی منطقهی محوری خط میانه در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق اصول آموزش تحلیل تکنیکال، برآورد زمان تقریبی رسیدن قیمت به خط میانه، هنگام استفاده از خطوط روند در معاملات بسیار حائز اهمیت است. طبق عقیدهی اندروز در 80% موارد قیمت به خط میانه میرسد اما فردی که قصد انجام معامله را دارد چقدر باید برای رخداد آن صبر کند؟

برای پاسخ به این چالش، تکنیکی توسط گروه مالی آستین ایجاد شده که به آن «منطقهی محوری خط میانه» میگویند. نمودار زیر خط میانهای را نشان میدهد که متشکل از نقاط محوری A,B و C میباشد. قدم اول به منظور مشخص کردن منطقهی محوری خط میانه این است که پس از رسم خط میانه، تعداد نوساناتی که بین A و B و بین نقاط C و B وجود دارد را اندازه گیری کنید.

در شکل زیر تعداد نوساناتی که بین نقاط A و B وجود دارد معادل 10 میله و برای نقاط B و C معادل 15 میله میباشد. سپس طبق نمودار زیر از آموزش تحلیل تکنیکال، از آخرین نقطه یعنی C به اندازهی بیشترین نوسان یعنی 15، شمرده و روی خط میانه را علامت میزنیم. در نتیجه منطقهی محوری خط میانه معادل 15 میله بعد از نقطهی C میباشد. در انتها نیز، مستطیلی رسم میکنیم که از نقطهی C و نقطهی علامت زده شده روی خط میانه حاصل میگردد. در آموزش تحلیل تکنیکال، به این مستطیل، منقطهی محوری خط میانه گفته میشود.

آموزش تحلیل تکنیکال

نحوهی رسم منطقهی محوری خط میانه در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق تحقیقاتی که توسط گروه مالی آستین انجام شده و در آموزش تحلیل تکنیکال آوردهایم، در غالب موارد برخورد قیمت با خط میانه، قبل از اتمام منطقهی محوری خط میانه رخ میدهد. همچنین طبق آموزش تحلیل تکنیکال باید توجه داشته باشید که برخورد قیمت به خط میانه به منزلهی بازگشت این خط نیست. کاربرد منطقهی محوری خط میانه در نشان دادن چرخههای زمانی بازار میباشد که به منظور نوسانگیری استفاده میگردد. در مطالب بعدی جهت استفاده از این منطقه، قواعدی را در آموزش تحلیل تکنیکال مطرح خواهیم کرد. نمودار زیر دقیقا برعکس نمودار بالایی است زیرا، حرکت صعودی قیمت را از نقطهی C و منطقهی محوری مستطیل شکل نشان میدهد.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، حرکت صعودی قیمت و منطقهی محوری خط میانه

اولین قانون معامله در منطقهی محوری خط میانه طبق آموزش تحلیل تکنیکال

اگر قیمت با خط میانه در منطقهی محوری این خط، برخورد نکند به معنای وضعیت نامساعد بازار برای نوسانگیری است که در چنین شرایطی یا فرد معامله کننده باید نسبت به حرکات قیمت دقیقتر باشد و یا اینکه منتظر نوسانهای بعدی بماند.

دومین قانون معامله در منطقهی محوری خط میانه طبق آموزش تحلیل تکنیکال

در صورتی که قیمت در منطقهی محوری خط میانه، با آن برخورد کند، نشانهی وضعیت مساعد بازار برای نوسانگیری و انتظار فرد معامله کننده جهت شکل گیری نقطهی محوری است.

سومین قانون معامله در منطقهی محوری خط میانه طبق آموزش تحلیل تکنیکال

در شرایطی که قیمت با خط میانه در منطقهی محوری آن برخورد میکند، تا قبل از اینکه نقطهی محوری تشکیل گردد، چندین بار با خط میانه برخورد خواهد کرد. در این شرایط باید فرد معامله کننده نسبت به تشخیص نقطهی محوری بسیار دقیق باشد و به هیچ وجه هنگام برخورد قیمت در جهت برگشت با خط میانه، وارد بازار نگردد.

در ادامهی مبحث آموزش تحلیل تکنیکال، دو نمودار آورده شده که هر دو مرتبط با ارزش سهام ایران ارقام میباشد. نمودار اول، خط میانهای متشکل از نقاط محوری A,B و C وجود دارد که نوسان بین نقاط A و B بیشتر و معادل 41 میله میباشد لذا از نقطهی، مستطیلی با عرض 80 میله تا قطع کردن خط میانه رسم گردیده است. در این شرایط در آموزش تحلیل تکنیکال بیان میشود که فرد معامله کننده تا زمان برخورد قیمت به خط میانه در منقطهی محوری، منتظر کاهش قیمت میباشد.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، منطقهی محوری خط میانه در رابطه با ایران ارقام

نمودار دوم ایران ارقام، نشان دهندهی برخورد قیمت با خط میانه در منقطهی مستطیل شکل میباشد. در این وضعیت فرد معامله کننده متوجه تبعیت قیمت از چرخههای خود شده و منتظر شکل گیری نقطهی محوری کف جهت وارد شدن به بازار میباشد.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، منطقهی محوری در رابطه با ایران ارقام و قطع شدن خط میانه

 


 

• فایل های مرتبط

معامله با خطوط روند (۳ صفحه)

خطوط روند (۹ صفحه)

روندھا و خطوط روند (Lines Trend and Trends ) (۱۱ صفحه)

نکات کلیدی روندها (۲ صفحه)

تحلیل تکنیکال و روند (۲ صفحه)

استوکاستیک Stochastic (۵ صفحه)

آموزش نحوه کار و سیگنال یابی با اسیلاتور استوک استیک (۹ صفحه)

چنگال اندروز (۲۱ صفحه)

آموزش روش چنگال اندری (۲۷ صفحه)

    لینک کوتاه: