رافزا – رایان هم افزا

رافزا – رایان هم افزا

تاریخچه فعالیت

شرکت رایان هم افزا در سال ١٣٨۴ توسط ترکیبی از شرکت های معتبر فعال در صنعت فناوری اطلاعات و با حمایت و سرمایه گذاری جمعی از فعالان بازار سرمایه با هدف ارائه اولین راهکار جامع و یکپارچه بازار سرمایه با تکنولوژی تحت وب به عنوان شرکت سهامی خاص تاسیس شد.

فعالیتهای اصلی شـرکت رایـان هـم افـزا تولیـد نرم افزارهـای مـورد نیـاز شـرکتهـای کـارگزاری بـورس، تـامین سـرمایه، صـندوق های سـرمایه گذاری مشـــــترک، شـــــرکت هـــــای ســـــبد گردانـــــی و ارایـــــه ی خـــــدمات نرم افـــــزاری بـــــر آن اســـــاس بـــــوده اســـــت.

این شرکت افتخار دارد کـه بـا بـیش از ١٧ سـال فعالیـت، میزبـان ٧٠ کـارگزاری بـورس و اوراق بهـادار، ۶١ کـارگزاری بـورس کـالا ،۶٢ کـارگزاری در حـوزه معاملات برخط ، ٩ بانک وبـیش از ٢٠٠ صـندوق سـرمایه گذاری مشـترک فعـال بـا بـیش از چهارده هزار شـعبه فعـال و عملیـات بـرای حـدود هفت میلیون کـاربر و سرمایه گذار را به صـورت بـرخط سـاماندهی و خدمات رسـانی نمایـد. همچنـین سـامانه معـاملات بـرخط ایـن شـرکت میزبـان عملیـات بـیش از دو میلیون معامله گر و سرمایه گذار برخط می باشد که توانسته است تعداد دویست هزار اتصال همزمان در دقیقه را به سامانه معاملات برخط مدیریت نماید.

رایان هم افزا، در سال ١٣٩٨ با سرمایه دویست میلیارد ریالی به شرکت سهامی عام تبدیل و در سال ١٣٩٩ موفق به اخذ پذیرش از فرابورس ایران گردید و سهام آن در بورس عرضه شد.


موضوع فعالیت 

موضوع فعالیت شرکت رایان هم افزا برابر اساسنامه و ماده٢ عبارت از

طراحی، تولید و مشاوره در زمینه نرم افزار و سخت افزار و شبکه های رایانه ای و سیستم های اطلاعاتی می باشد .

به طور کلی راهکارها و محصولات رافزا را می توان به حوزه های ذیل تقسیم بندی نمود:

١ راهکار جامع مدیریت کارگزاری
٢ راهکار جامع معاملات برخط
٣ راهکار جامع صندوق های سرمایه گذاری
۴ راهکار جامع مدیریت سبدگردانی
۵ راهکار بانکی


وب سایت : https://www.rayanhamafza.com

    لینک کوتاه: