خط رونده لغزیده

بررسی کامل خط روند لغزیده در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال، خط روند لغزیده را به عنوان ابزار روشهای موجود برای خط روند اندروز تعریف میکنند که در زمرهی ابزارهای خاص نیز قرار میگیرد. همانطور که از سری مباحث قبلی آموزش تحلیل تکنیکال در مورد ترسیم خط روند به یاد دارید، خط روند معمولی را به کمک دو یا تعدادی نقطهی محوری رسم میکردیم اما در مورد خط روند لغزیده متفاوت است چرا که این خط حاصل لغزش خط روند معمولی، میانه یا چند محوره میباشد.

طبق تعریف آموزش تحلیل تکنیکال، خط روند لغزیده، موازی خط روند شروع و با قابلیت لغزش به صورت موازی با آن، قابل کاربرد در تشکیل کانال و مورد استفاده در تعیین حد و حدود قسمت بالایی و پایینی روند صعودی یا نزولی میباشد.

در نمودار، خط روند کمرنگتری که ترسیم شده در واقع همان خط روند لغزیدهای است که به موازات خط روند شروع رسم کردهایم و تعیین کنندهی کانال قیمت و محدودهی آن میباشد. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، خط روند لغزیده نقش محدودهی حداکثری را برای روند صعودی کوتاه مدت بازی میکند و تا وقتی این روند صعودی قادر نباشد این خط را بشکند، همچنان روند نزولی پابرجا خواهد ماند.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی خط روند لغزیدهی شرکت موتورولا به صورت چهارچوب هفتگی

نموداری که در زیر از سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده است، مربوط به ارزش سهام سرمایه گذاری سایپا میباشد. طبق آموزههای قبلی، خط پر رنگ در واقع یک خط روند نزولی از نوع چند محوره میباشد. دو خط کمرنگتر نیز که مشاهده میکنیم همان خط روند لغزیده هستند که موازی با خط روند پر رنگ ترسیم شدهاند. نقش این خط روند لغزیده، تعیین کردن محدودهی حرکتی روند نزولی قیمت به صورت کوتاه مدت است و تا زمانی که در این محدودهی مشخص شده توسط خط روند لغزیده باقی بماند، روند نزولی ثابت خواهد ماند.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، خط روند لغزیده و تعیین محدودهی حرکتی روند نزولی، سرمایه گذاری سایپا

شکل بعدی که از آموزش تحلیل تکنیکال ارائه میگردد، مربوط به ارزش سهام پتروشیمی خارک میباشد. خط روندی که در اینجا به عنوان شروع استفاده شده، از نوع چند محوره است. دو خط کمرنگتری که مشاهده میکنید و موازی با خط روند نیز رسم گردیدهاند، همان خطوط لغزیده هستند. همانطور که از نقش خط روند لغزیده اطلاع داریم، در اینجا نیز محدودهی حرکتی برای قیمت در روند صعودی مشخص میکند و تا زمانی که مسیر حرکت قیمت در این محدوده باشد، این روند نیز ثابت خواهد ماند.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، خط روند شروع چند محوره و خطوط لغزیده مرتبط با سهام پتروشیمی خارک


 

• فایل های مرتبط

معامله با خطوط روند (۳ صفحه)

خطوط روند (۹ صفحه)

روندھا و خطوط روند (Lines Trend and Trends ) (۱۱ صفحه)

نکات کلیدی روندها (۲ صفحه)

تحلیل تکنیکال و روند (۲ صفحه)

    لینک کوتاه: