حگهر – حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

موضوع فعالیت: شرکت حمل و نقل معدنی گوهر ترابر سیرجان یکی از بزرگترین شرکتها در زمینه حمل و نقل ترکیبی در ایران است.

نشانی دفتر: کرمان سیرجان بلوار دکتر صفارزاده صفار زاده 3 روبروی دادسرای سیرجان

سایت: https://gttmco.com

    لینک کوتاه: