حمایت و مقاومت

بررسی کامل سطوح حمایت و مقاومت در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق اصول آموزش تحلیل تکنیکال، قیمت یک سهم را کشمکش بین خریداران و فروشندگان تعیین می کند به صورتی که هر چقدر فشار افراد خریدار بیشتر شود، قیمت ها نیز بالا رفته و هر چقدر فشار افراد فروشنده بیشتر گردد، قیمت ها پایین تر می آیند.

به عبارت دیگر طبق آموزش تحلیل تکنیکال، هر موقع شاهد افزایش قیمت ها در بازار باشیم به معنای تسلط خریداران بر قیمت و هر موقع شاهد کاهش قیمت ها باشیم به معنای تسلط فروشندگان بر قیمت هستیم. به همین دلیل عنوان می شود که تجارت سبب تغییر دادن قیمت ها شده و قیمت به هر سمتی که حرکت کند، برنده نبرد را تعیین کرده است. همچنین به بیان دیگر می توان گفت هدف فروشندگان بالا بردن و هدف فروشندگان پایین آوردن قیمت می باشد در نتیجه قیمت به هر سمتی که جابجا گردد، به معنای برنده بودن گروه مورد نظر در نبرد قیمت ها می باشد. طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال می توان این برداشت را انجام داد که تمایل خریداران به خرید سبب افزایش و تمایل فروشندگان به فروش سبب کاهش قیمت ها می شود. به همین دلیل قیمت های مطرح شده حاصل کشمکش بین افراد متقاضی و عرضه کننده در تجارت می باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، نبرد فروشنده و خریدار تعیین کننده ی قیمت

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، هر جایی که افراد خریدار و فروشنده در یک تجارت به توافق برسند، محلی است که در آن معامله انجام خواهد شد. این قیمت سبب می گردد که انتظارات افراد سرمایه گذار و توافق عمومی، مشخص شود. افراد خریدار تصور افزایش قیمت و افراد فروشنده تصور کاهش قیمت را در ذهن خود پرورش می دهند. همین امر سبب می شود تا در هر معامله، افراد خریدار حرکت افزایشی و افراد فروشنده حرکت کاهشی سهم را متصور باشند. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، انتظارات و پیش بینی ها حاصل اختلاف دیدگاه درباره ی آینده ی ارزش سهم می باشد و سرمایه گذاران نیز به کمک تحلیل های خود به جمع خریدار و فروشنده می پیوندند. جایگاه سرمایه گذار در تعیین قیمت زمانی تغییر می کند که تغییر عقیده دهد.

مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، مهم ترین مفاهیمی که در روانشناسی عرضه و تقاضا و بازار وجود دارند، ترازهای مرتبط با حمایت و مقاومت هستند. در واقع ترازهای گفته شده، مرتبط با سطوحی از قیمت ها می باشند که در نزدیکی حمایت، تاجران مایل به خرید و در نزدیکی مقاومت، تمایل به فروش سهام خود دارند. طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، هنگام شکسته شدن خط روند، شاهد تغییر در روانشناسی تغییرات مرتبط با قیمت سهام و عرضه و تقاضا خواهیم بود و در این حالت است که ترازهای جدید حمایتی و مقاومتی شکل می گیرند.

بررسی سطوح حمایت در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، سطح حمایت در رابطه با فولاد مبارکه ی اصفهان

نمودار بالا که در رابطه با رفتار ارزش سهام فولاد مبارکه ی اصفهان می باشد از آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده است. همانطور که مشاهده می کنیم، انتظارات سبب شده تا عرضه و تقاضا تغییر یافته و سبب نوسانات قیمت گردد. طی دوره ی 4 ماهه ی مورد بررسی، در هر زمانی، کاهش قیمت ها تا میزان 2636 ریال بوده است، وضعیت فشار افراد خریدار سبب کنترل قیمت شده است. همین امر سبب می شود تا افراد خریدار از کاهش بیشتر قیمت ها جلوگیری نمایند. در واقع احساسی که به افراد خریدار دست داده این است که سهام شرکت فوق جهت سرمایه گذاری، در سطح 2636 ریال با ارزش بوده و افزایش تقاضا از سمت افراد متقاضی در سطحی بالاتر از 2636 ریال، سبب جلوگیری از کاهش قیمت شده است.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، این نوع رفتار قیمت مشهور به حمایت می باشد زیرا شاهد حمایت افراد خریدار از قیمت 2636 ریال می باشیم. از طرف دیگر نیز افراد فروشنده مایل به فروش به زیر قیمت 2636 ریال نیستند. با این شیوه، در سطح 2636 ریال شاهد حمایت و پشتیبانی افراد خریدار و فروشنده از روند قیمت سهام می باشیم. بنابر آموزش تحلیل تکنیکال، به سطحی که اکثر افراد سرمایه گذار معتقد به این هستند که قیمت از این سطح حرکت رو به بالا خواهد داشت، سطح حمایت قیمت گویند. حاصل به هم پیوستن نقاط پایین قیمت، سطح حمایت در یک بازه ی زمانی شکل گرفته و به معنای رفتار حمایتی افراد فروشنده از افزایش قیمت با خودداری کردن از فروش می باشد.

نمودار زیر که از آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده، مرتبط با تغییرات قیمت آلومینیوم در سطح جهانی در طی یک دوره ی 1 ساله می باشد. در دوره ی مذکور، قیمت فلز آلومینیوم، در روند نزولی 4 بار با سطح حمایتی 1765 دلار برخورد داشته و جهت خود را تغییر داده است.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی قیمت جهانی آلومینیوم و برخورد آن با سطح حمایت

سطح حمایت:

• طبق آموزش تحلیل تکنیکال، تعداد افراد خریدار از تعداد افراد فروشنده، در سطح حمایتی بیشتر است. یا به عبارتی حجم تقاضا از حجم عرضه بیشتر می باشد.
• بنابر آموزش تحلیل تکنیکال، در حالت گفته شده، فروشندگان مایل نیستند تا در زیر سطح حمایتی، سهام را عرضه کرده و در نتیجه خریداران قیمت را در دست می گیرند.
• افراد معامله کننده، در محدود ه ی ارزنده ای که بیان شد، سهام شرکت را بررسی می کنند.
• طبق آموزش تحلیل تکنیکال، افراد معامله کننده در این وضعیت معتقدند که قیمت از این سطح پایین تر نخواهد آمد.
• سطح حمایت حاصل اتصال یافتن نقاط پایینی، روی یک خط در طی یک بازه ی زمانی می باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی سطح حمایت مرتبط با ذوب آهن اصفهان

آموزش تحلیل تکنیکال، سطح حمایت نوسازی ساختمان تهران

بررسی سطوح مقاومت یا عرضه در آموزش تحلیل تکنیکال

همانطور که در مورد سطوح حمایت در آموزش تحلیل تکنیکال توضیح داده شد، سطوح مقاومت دقیقا برعکس بوده و به سطحی که فروشندگان روند قیمت را در آن کنترل کرده و جلوی افزایش قیمت را بیشتر از مقدار ایجاد شده می گیرند، خط مقاومت گویند. به عبارت دیگر سطح مقاومت در آموزش تحلیل تکنیکال به سطحی گفته می شود که حاصل اتصال نقاط بالایی قیمت در بازه ی زمانی خاص می باشد که در آن عرضه سهام نسبت به تقاضا بالاتر بوده و فروشندگان به کمک فروش بیشتر، جلوی افزایش قیمت ها را گرفته و آن را کاهش می دهند. نمودار زیر از آموزش تحلیل تکنیکال، در رابطه با بررسی تغییرات ارزش سهام شرکت معدنی باما در طی یک دوره ی 12 ماهه می باشد. زمانی عرضه نسبت به تقاضا افزایش یافته و جلوی افزایش قیمت گرفته شده که قیمت ها به سطح 17600 ریال نزدیک شده اند. به عبارت دیگر، سطح مقاومت یعنی موافقت اکثر افراد معامله کننده در مورد محدوده ای که، قیمت از سطح مذکور بیشتر نخواهد شد.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی سطح مقاومت در رابطه با سهام شرکت معدنی باما

سطح مقاومت:

• طبق آموزش تحلیل تکنیکال، تعداد افراد فروشنده از تعداد افراد خریدار، در سطح مقاومتی بیشتر است. یا به عبارتی حجم تقاضا از حجم عرضه بیشتر می باشد. در این وضعیت افراد خریدار مایل نیستند تا در سطحی بالای سطح مقاومت، سهام بخرند.
• بنابر آموزش تحلیل تکنیکال، در حالت گفته شده، خریداران مایل نیستند تا در بالای سطح مقاومتی، سهام بخرند و در نتیجه فروشندگان قیمت را در دست می گیرند.
• افراد معامله کننده، در محدود ه ی ارزنده ای که بیان شد، فروش سهام شرکت را بررسی می کنند.
• طبق آموزش تحلیل تکنیکال، افراد معامله کننده در این وضعیت معتقدند که قیمت از این سطح بالاتر نخواهد رفت.
• سطح مقاومت حاصل اتصال یافتن نقاط بالایی، روی یک خط در طی یک بازه ی زمانی می باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی سطح مقاومت در رابطه با سنگ آهن چادرملو

آموزش تحلیل تکنیکال، محدوده ی مقاومت مورب در رابطه با سرمایه گذاری غدیر

آموزش تحلیل تکنیکال، سطح مقاومت مرتبط با شرکت چینی ایران

نمودار زیر که در رابطه با سطوح حمایتی و مقاومتیِ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی می باشد از آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده است. سطح حمایتی در محدوده ی 1400 ریال و مقاومت 1700 ریال می باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، سطح حمایت و مقاومت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

طبق نمودار بالا ازآموزش تحلیل تکنیکال، تا 8 ماه هیچ سرمایه گذاری، انتظار نداشت تا سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی از 1700 ریال فراتر رود. سرمایه گذاران نیز به همین میزان انتظار داشتند تا سهام این شرکت حتی به پایین تر از 1400 ریال نیز برسد. سه بار برخورد قیمت سهم به سطح 1700 ریال در روند صعودی، حاکی از اعتبار سطح مقاومت است. باید به این نکته نیز توجه نمود که در طی زمان انتظار افراد سرمایه گذار ثابت نبوده و تغییر می کند و همین تغییر سبب شد تا ارزش سهام شرکت از 1700 ریال به 2050 ریال افزایش یابد و از سطح مستحکم گفته شده فراتر رود. دلیل اتفاق گفته شده این است که در غالب موارد انتظار افراد سرمایه گذار، به صورت ناگهانی تغییر می کند.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، برای اینکه بتوانید سطوح حمایتی و مقاومتی را رسم کنید باید خطی را در امتداد قله ها و چاله ها رسم کنید که حداقل 2 برخورد داشته باشد.
طبق تعریف، در آموزش تحلیل تکنیکال، قله یا PEAK به نقطه ای گویند که قیمت نمی تواند از آن بالاتر رود.
طبق تعریف، در آموزش تحلیل تکنیکال، حفره یا PIT به نقطه ای گویند که قیمت نمی تواند از آن پایین تر رود.
طبق تعریف، در آموزش تحلیل تکنیکال، پیووت یا PIVOT به محل برگشت قیمت گویند.

همیشه در آموزش تحلیل تأکید می کنیم که سطوح حمایتی و مقاومتی اعداد دقیقی نبوده و باید این مورد را به خاطر بسپارید. در اکثر موارد شاهد شکسته شدن ظاهری سطح حمایت و مقاومت هستید ولی مدت زیادی طول نمی کشد که متوجه می شوید، این سطوح در حال تست شدن توسط بازار بوده اند. در مواقعی که با نمودارهای شمعی مواجه هستیم، تست با فتیله ی شمع ها نمایان می گردد.

بررسی شکسته شدن سطوح حمایتی و مقاومتی در آموزش تحلیل تکنیکال

در نمودار زیر از آموزش تحلیل تکنیکال، شاهد تداوم روند قیمت سهام شرکت صندوق بازنشستگی هستیم. در این نمودار مشاهده می کنیم که سطح مقاومت 1700 ریالی کاملا شکسته شده و قیمت سهم این شرکت توانسته به بالای سطح مقاومتی گفته شده نیز نفوذ کند. معمولا در نقطه ای که سطح مقاومت می شکند، شاهد افزایش بسیار زیاد حجم معاملات هستیم.

آموزش تحلیل تکنیکال، شکسته شدن سطح مقاومت و افزایش معاملات در رابطه با صندوق بازنشستگی

همانطور که در آموزش تحلیل تکنیکال نیز به آن اشاره شده، به عقیده ی تحلیل کنندگان و سرمایه گذاران، احتمال اینکه نوسان قیمتی روی سطوح مقاومتی و حمایتی تاریخی، تکرار شود بسیار بالا است. علت شکستن سطوح حمایتی و مقاومتی می تواند ناشی از تغییرات و عوامل بنیادی باشد که خود به انتظارات افراد سرمایه گذار ارتباط دارد. از نمونه تغییرات انتظارات افراد سرمایه گذار می توان به مواردی همچون تغییرات EPS، عوامل درونی و بیرونی، حوادث غیر مترقبه و بنیادهای اقتصادی اشاره نمود.

بررسی دوره ی پشیمانی معامله کنندگان در آموزش تحلیل تکنیکال

همانطور که در مباحث قبلی آموزش تحلیل تکنیکال بیان نمودیم، به علت تغییر در سطح انتظار سرمایه گذاران، سطوح حمایتی و مقاومتی دائمی نمی باشند. هر زمان که سطوح حمایتی و مقاومتی شکسته شوند، افراد معامله کننده تمایل به سطوح جدید پیدا می کنند. هر زمان که سطوح حمایتی و مقاومتی شکسته شوند و قیمت به نقطه ی شکست برگردد، پدیده ای شکل می گیرد که در آموزش تحلیل تکنیکال به آن پشیمانی معامله کنندگان می گویند. وقتی چنین پدیده ای رخ می دهد تمامی قیمت ها به نقطه ی قبل از شکسته شدن نرخ ها بازگشت می کنند که یا معامله کنندگان از داد و ستدی که انجام داده اند اظهار پشیمانی کرده و یا در مور قابل اتکا نبودن قیمت به توافق نظر می رسند.

این نوع از شکست سطوح حمایتی و مقاومتی را می توان در شرایط انتشار شایعه در مورد یک شرکت، شکل گیری وضعیت هیجانی در بازار و تکذیب این وقایع پس از چند روز، مشاهده نمود. در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم که وقتی این پدیده رخ می دهد و شکست سطوح حمایتی و مقاومتی ایجاد می گردد، خریداران و فروشندگان سطح قیمتی جدید را قبول نمی کنند و به موجب آن شاهد برگشت قیمت به سطح حمایتی یا مقاومتی قبلی هستیم.

در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم که اگر بخواهیم در دوره ای که پشیمانی معامله کنندگان رخ داده، رفتار قیمت را پیش بینی کنیم کار بسیار مشکلی است و احتمال یکی از حالت های زیر وجود دارد.

1- یا شاهد عدم پذیرش قیمت های جدید توسط سرمایه گذاران هستیم که در نتیجه ی آن شاهد بازگشت قیمت ها به سطح قبلی و در اکثر موارد کاهش حجم معاملات خواهیم بود.
2- یا اینکه طبق آموزش تحلیل تکنیکال، شاهد پذیرش قیمت های جدید توسط سرمایه گذاران، تداوم نفوذ قیمت سهم و در اکثر موارد افزایش حجم معاملات خواهیم بود.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی پشیمانی معامله کنندگان در رابطه با گروه صنایع بهشهر

نمودار 1 از آموزش تحلیل تکنیکال، نشان دهنده وضعیت نخست از پشیمانی معامله کنندگان می باشد. اگر سطح انتظارات عموم، قیمت بالا تر را قبول نکند، در اصطلاح بورس تله ای رخ خواهد داد که به آن فریب خریداران یا خطای بازار گویند. همانطور که در نمودار فوق مربوط به شرکت گروه صنایع بهشهر نیز مشاهده می کنیم، قیمت ها با هر سه سطح معتبر 2180 ریالی سه بار برخورد داشته اند که در برخورد سوم، قیمت به سطح مذکور نفوذ داشته و ارزش سهم پس از آن به پایین تر از سطح مقاومت رسیده است. در چنین شرایطی قطعا افراد سرمایه گذار از سهامی که بیش از مقدار طبیعی خود قیمت گذاری شده، دست کشیده اند. در این حالت طبق آموزش تحلیل تکنیکال، فشار از سمت عرضه ی سهام، کاهش قیمت را در پی داشته است.

آموزش تحلیل تکنیکال، دوره ی پشیمانی معامله کنندگان در رابطه با پتروشیمی کرمانشاه

مشابه وضعیت گفته شده در آموزش تحلیل تکنیکالل فریب فروشندگان را داریم. در این وضعیت، قیمت ها به زیر سطح حمایتی می رسند که علت آن فروش های افراطی است اما مدت زمان زیادی نمی گذرد که افراد فروشنده دوباره نسبت به خرید مصمم شده که حاصل آن شکسته شدن سطح حمایت به علت رشد قیمت سهم بوده که در نهایت انصراف باقی افراد فروشنده را از عرضه ی سهام به دنبال خواهد داشت. نمودار 2 از آموزش تحلیل تکنیکال، مرتبط با شرکت چادرملو می باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال و رخداد فریب فروشندگان در رابطه با سنگ آهن چادرملو

در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم که در وضعیت دوم نیز می توانیم شاهد پشیمانی معامله کنندگان باشیم. در چنین حالتی به علت نحوه ی تغییر وضعیت انتظارات افراد سرمایه گذار، قیمت های جدید توسط این افراد پذیرفته شده و در نتیجه قیمت ها نفوذ خود را ادامه می دهند.

طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال در دوره ی پشیمانی معامله کنندگان، اگر شاهد نفوذ قیمت به سطح حمایت باشیم، قیمت به سمت بالا حرکت خواهد کرد مانند نمودار چادرملو ولی اگر شاهد نفوذ قیمت به سطح مقاومت باشیم، قیمت به سمت پایین حرکت خواهد کرد که نمونه ی آن نمودار گروه صنایع بهشهر می باشد.

مطابق با مطالب عنوان شده در بخش های قبلی آموزش تحلیل تکنیکال، مورد تعیین کننده روند آینده ی قیمت، حجم معاملات در نقطه ای است که سطوح حمایت و مقاومت در آن تلاقی دارند. مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، اگر خواهان شناخت نسبت به رفتار و انتظار افراد سرمایه گذار روی سطوح شکست می باشید، باید ارتباط بین حجم معاملات و قیمت سهم را در نقطه ی شکست بررسی کنید. اگر قیمت ها با افزایش شدید حجم معاملات در سطوح حمایتی و مقاومتی نفوذ کرده باشد، به معنای قاعده مند و قانونی بودن انتظارات است.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی حجم معاملات و قیمت سهم در نقطه ی شکست

در آموزش تحلیل تکنیکال ضرب المثل مهمی در بازار بورس وال استریت آورده شده است:

• حجم معاملات، بوجود آورنده ی تغییرات قیمت است.
• در بازارهای پر رونق، حجم معاملات نسبتا سنگین و برعکس، در بازارهای راکد حجم معاملات نسبتا سبک می باشد.

هنگامی که حجم معاملات سهام پایین باشد، پشیمانی معامله کنندگان اتفاق می افتد. در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم، در صورتی که سطوح حمایت و مقاومت با حجم میانه بشکنند، دال بر تغییر کم انتظارات بوده و احتمال اینکه قیمت ها برگشت داشته باشند وجود دارد. اما در صورتی که سطوح یاد شده با حجم بالا بشکنند، دال بر افزایش انتظارات افراد سرمایه گذار و مطمئن بودن نسبت به روند آتی می باشد.

تحلیل کنندگان رابطه ی میان حجم و قیمت را بررسی می کنند. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، کلیدی که اکثریت افراد معامله کننده از آن استفاده می کنند مربوط به تمایل افراد فروشنده در قیمت های بالاتر به عرضه کردن و تمایل زیاد افراد خریدار در قیمت های پایین به تقاضا نمودن می باشد.

بررسی حجم معاملات و نقطه ی شکست در رابطه با کالسیمین در آموزش تحلیل تکنیکال

افزایش حجم معاملات و شکسته شدن سطح مقاومت در رابطه با سرمایه گذاری معادن و فلزات در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی واژگونی وظایف در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می شود که هر موقع قیمت ها سبب شکسته شدن سطح مقاومت شوند، این سطح نقش حمایتی و هر گاه قیمت ها سبب شکسته شدن سطح حمایت شوند، این سطح نقش مقاومتی را ایفا خواهد کرد.

آموزش تحلیل تکنیکال، واژگونی وظایف

در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال، نمودار شرکت ایران ترانسفو در رابطه با تغییر یافتن سطح مقاومت به حمایت آورده شده است. وقتی قیمت سطح 10984 ریالی را بشکند، روند افزایشی خود را ادامه داده و هرگاه قیمت ها افت کنند (دو مرتبه) سطح 10984 ریالی با نقش حمایتی خود مانع کاهش ارزش سهم می گردد.

ارزش سهم سه مرتبه به سطح معتبر 10984 ریالی برخورد کرده است. ولی در بار چهارم توانسته این سطح را بشکند. در این وضعیت مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، معامله کنندگان انتظار دارند شرایط فروش و افزایش یافتن عرضه پس از برخورد چهارم را داشتند. این افراد وقتی قیمت در سطح 10984 ریال قرار داشت، مایل به فروش سهام بودند اما وقتی قیمت به بالای این سطح رسید نگران شده و افرادی که قبلا فروشنده ی سهم بودند اکنون، حامی قیمت سهم شده اند به نوعی که شاهد بودیم دو بار، از قیمت سهم در سطح 10984 ریال حمایت کردند. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، نمونه هایی از وقوع چنین پیشامدی در بازار بورس چندین بار مشاهده شده است.

آموزش تحلیل تکنیکال، تغییر یافتن سطح مقاومت به حمایت در ایران ترانسفو

آموزش تحلیل تکنیکال، واژگونی وظایف در رابطه با سنگ آهن گل گهر

نمودار از آموزش تحلیل تکنیکال، مرتبط با شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی بوده که برای قیمت سهام در سطح 847 ریال، حمایت معتبری وجود داشته است. بر اثر دوره ی افت سهم و سپس نفوذ آن در سطح 847 ریالی، با تغییر وظیفه ی سطح حمایت به سطح مقاومت مواجه شدیم.

آموزش تحلیل تکنیکال، تغییر نقش سطح حمایت به مقاومت در رابطه با سرمایه گذاری پتروشیمی

در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم که هنگام سقوط قیمت به زیر سطح حمایت، این سطح به سطح مقاومتی تبدیل خواهد گشت. در چنین شرایطی، هر زمان سرمایه گذاران مشاهده کنند که قیمت ها در حال نزدیک شدن به سطح قبلی خود می باشند، سعی می کنند با فروش سهم از زیان خود کم کنند. البته باید دقت داشته باشید که طبق مطالب قبلیِ آموزش تحلیل

تکنیکال، شکسته شدن سطح حمایت می تواند ناشی از پخش شدن اخبار منفی نیز باشد.

به هر ترتیب برای رخداد یک واژگونی یا معکوس شدگی حقیقی، قیمت ملزم به یک حرکت قوی یا جهش بزرگ از سطوح حمایتی و مقاومتی است.

آموزش تحلیل تکنیکال و رخداد واژگونی واقعی در رابطه با لاستیک سهند

جمع بندی مطالب آموزش تحلیل تکنیکال:

در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال تمام تلاش خود را انجام دادیم تا سطوح حمایت و مقاومت، عملکرد قیمت و انتظارات سرمایه گذار را به طور مفصل تشریح کنیم. نتیجه ی همکاری ما با سرمایه گذاران این بوده است که اغلب افراد سرمایه گذار می توانند از طریق توجه کردن به عوامل اصلی بوجود آورنده ی تغییرات در قیمت، اعم از: عرضه / تقاضا و انتظارات سرمایه گذاران، سبب بهبود عملکرد خود شوند.

در ادامه ی این مبحث از آموزش تحلیل تکنیکال، خلاصه ای از مفهوم حمایت . مقاومت آورده شده است:

• قیمت سهام، ارزش بازاری منصفانه ای را نشان می دهد که خریداران به عنوان مثبت نگرها و فروشندگان به عنوان منفی نگرها، بر روی آن توافق نظر دارند.
• هرگاه انتظار افراد سرمایه گذار در مورد آینده ی قیمت سهم تغییر کند، قیمت سهام نیز تغییر پیدا خواهد کرد.
• طبق آموزش تحلیل تکنیکال، هر موقع اکثریت افراد موافق باشند که قیمت بیشتر از این افت نخواهد کرد، در این نقطه، سطح حمایت بوجود آمده و در واقع تعداد افراد خریدار از فروشنده بیشتر است.
• همچنین طبق آموزش تحلیل تکنیکال، هر موقع اکثریت افراد موافق باشند که قیمت بیشتر از این افزایش پیدا نخواهد کرد، در این نقطه، سطح مقاومت بوجود آمده و در واقع تعداد افراد فروشنده از خریدار بیشتر است.
• هرگاه عبور از سطح مقاومت یا حمایت رخ دهد، یعنی انتظار افراد سرمایه گذار تغییر کرده و در نمودار عرضه و تقاضا جابجایی رخ داده است.
• پس از عبور بازار از سطح مقاومت، سطح مذکور به نوع حمایت تبدیل خواهد گشت.
• مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، به هر میزان که سطوح حمایت و مقاومت بیشتر توسط قیمت تست شوند ولی قیمت از آنها عبور نکند، سطوح مذکور قوی تر خواهند شد.

 


 

• فایل های مرتبط

چگونه به سهولت خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنیم؟ (۱۴ صفحه)

حمایت و مقاومت علی بهاری (۸ صفحه)

حمایت و مقاومت جادویی کامیار بیرامی (۱۷ صفحه)

خطوط حمایت و مقاومت یا ھمان ساپورت و رزیستانس (۷ صفحه)

حمایت ، مقاومت ، کندل استیک (۲۵ صفحه)

انواع خطوط حمایت و مقاومت (۱۰ صفحه)

  1. پیمان گفته؛
    ۱۸:۴۱ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

    واقعا ممنون، از وقتی سایت شما رو پیدا کردم به عنوان یک تازه وارد نیازی به مراجع دیگه پیدا نکردم. خدا قوت

  2. محمد ذاکری گفته؛
    ۱۸:۴۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

    سلام، بسیار مفید است، انشاءالله تمامی فایل های آموزشی را کامل مطالعه کنم. خیلی خیلی متشکرم.

لینک کوتاه: