فجوش – جوش و اکسیژن ایران

فجوش – جوش و اکسیژن ایران

 

•نمودار قیمتی:

 

نمودار قیمتی فجوش


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (فجوش)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص فجوش


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/4/20

زیان خالص به ازای هر سهم: 4779 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :    الکترود جوشکاری

نشانی :    کیلومتر 4 جاده قوچان مشهد

شماره تلفن :            02188929708

نمابر :     02188929642

نشانی دفتر :            تهران خیابان فاطمی

نشانی امور سهام : کیلومتر 4 جاده قوچان مشهد

وب سایت :              www.fater.com

ایمیل :     e-info@fater.com

سال مالی :              12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

    لینک کوتاه: