ثعمسا – عمران و مسکن سازان ایران

ثعمسا – عمران و مسکن سازان ایران

تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت پشتیبانی و بازرگانی عمران و مسکن سازان ایران به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد . تحت شماره 139626 مورخ 1377/2/8 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و شروع به فعالیت نمود.

بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1380/7/26 ، اساسنامه شرکت اصلاح شد و نام شرکت به عمران و مسکن سازان ایران (سهامی خاص) تغییر یافت. متعاقباً به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1384/2/29 اساسنامه جدید تصویب شد و شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.


فعالیتهای اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت عمران و مسکن سازان ایران طبق مفاد ماده 2 اساسنامه، به شرح زیر می باشد:

 • مدیریت و تهیه طرحهای شهرسازی، معماری، نقشه های تفکیکی، آماده سازی و دیگر اقدامات اجرایی و تولید ساختمانهای لازم بویژه در بافتهای فرسوده شهری در زمینه های تامین شده یا از طریق خریداری تملک مطابق مقررات جاری حسب مورد.
 • تهیه و اجرای طرحهای عمران شهری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
 • مدیریت و اجرای عملیات خرید اراضی، تجمیع و تفکیک از طریق مراجع ذیربط، آماده سازی و احداث بنا اعم از مسکونی، خدماتی، تولیدی و تجاری در بافتهای فرسوده شهری.
 • انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، تحصیل وام از موسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
 • عقد قرارداد عمران و مسکن سازان ایران برای استفاده از خدمات موسسات و شرکتهای مشورتی خارجی با رعایت مقررات.
 • مدیریت و تجهیز منابع خارج و داخل برای سرمایه گذاری در پروژه های شهری مربوط از قبیل انتشار اوراق مشارکت، تشکیل شرکتهای سهامی عام و موسسات اعتباری غیر بانکی در قالب قوانین مربوطه.
 • مدیریت، فروش، نقل و انتقال، اجاره و استجاره اموال و مستحدثات موضوع عملکرد شرکت.
 • انجام امور پیمانکاری و کارگزاری، اجرای طرحهای مسکن، راه و ساختمان و شهرک سازی و آماده سازی زمین و خدمات و تاسیسات شهری.
 • صدور خدمات فنی و مهندسی در رشته های شهرسازی، معماری و ساخت و ساز مسکن و ساختمان توسط ثعمسا.
 • انجام امور بازرگانی داخلی در بخش مسکن و ساختمان از قبیل خرید و فروش مصالح، تجهیزات ساختمانی و مستغلات.
 • انجام امور بازرگانی خارجی کلیه فعالیتهای ذیربط با بخش مسکن و ساختمان از قبیل واردات مصالح و خدمات ساختمانی، سرمایه گذاری خارجی، صادرات و خدمات ساختمانی و کلیه فعالیت هایی که به هر نحو به بخش مسکن و ساختمان مربوط میشود.
 • اقدامات متقابل تجاری با کشورهای خارجی به شکل سرمایه گذاری در این شرکتها و ورود متقابل کالا از آن کشورها به نحوی که هرگاه یک طرف معامله به بخش مسکن و ساختمان مربوط باشد، برای انجام معامله کفایت میکند.
 • مشارکت در هر نوع سرمایه گذاری که به گونه ای به بخش مسکن و ساختمان مربوط باشد برای انجام معامله کفایت میکند.
 • مشارکت در هر نوع سرمایه گذاری که به گونه ای به بخش مسکن و ساختمان مربوط باشد و تحصیل وام از موسسات تجاری، پولی و بانکی با رعایت قوانین مربوطه.
 • مدیریت و تجهیز منابع داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های مسکن و ساختمان.
 • ارائه خدمات مالی به بخش مسکن و ساختمان و جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به بخش مسکن به ویژه طراحی و تعریف طرحهای ساختمانی و پروژه های ساخت و ساز و مدیریت سرمایه گذاری آنها.

به طور کلی شرکت عمران و مسکن سازان ایران می تواند علاوه بر فعالیتهای مرتبط با موضوعات مشروحه فوق به هر گونه عملیات تجاری داخلی و خارجی در زمینه های مختلف بپردازد . همچنین به انجام معاملات در بازارهای مالی و سرمایه به منظور مدیریت نقدینگی و استفاده از ظرفیت های موجود مبادرت نماید.


حسابرس : دایا رهیافت

سرمایه(ثعمسا) : 110160

شناسه ملی : 10101826839

وب سایت : www.omic-co.ir

  لینک کوتاه: