ثبهساز – بهساز کاشانه تهران

ثبهساز – بهساز کاشانه تهران

1 موضوع فعالیت شرکت

مجموعه بهساز کاشانه تهران در سرمایه گذاری و مشارکت در کلیه پروژه های عمرانی. امور ساختمانی، ساخت و ساز و گسترش واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، خدماتی، تفریحی. توریستی، شهرک سازی، بلندمرتبه سازی، انبوه سازی. سایر فعالیت های سودآور اقتصادی و غیره فعال می باشد .

2  نحوه فعالیت شرکت

شرکت بهساز کاشانه تهران پس از شناسایی املاک و بررسی توجیه اقتصادی آن و حصول اطمینان اولیه از توجیه پذیری پروژه، ملک مورد نظر را خریداری میکند. بعد از دریافت تأییدیه تعریف پروژه از گروه توسعه ساختمان تدبیر، نسبت به جذب سرمایه گذار، انعقاد قرارداد مشارکت و شروع عملیات اجرایی پروژه اقدام می نماید .

وب سایت :(ثبهساز) https://behsazco.ir

    لینک کوتاه: