تملت – تامین سرمایه بانک ملت

تملت – تامین سرمایه بانک ملت

تاریخچه شرکت :

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به عنوان سومین نهاد در صنعت بانکداری سرمایه گذاری کشور در 8 شهریور ماه 1389 مجوز تأسیس خود را از شورای عالی بورس و اوراق بهادار که بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است، دریافت کرد.

در 28 دی ماه 1389 با شماره 395071 و سرمایه اسمی یک هزار میلیارد ریال در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. شرکت در 18 بهمن ماه 1389 با اخذ مجوز از سازمان بورس فعالیت خود را آغاز نمود.

شرکت تامین سرمایه بانک ملت در تاریخ 1398/10/14 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شد و در تاریخ 1398/12/14 سهام این شرکت به عموم عرضه شده است.


موضوع فعالیت شرکت :

شرکت طبق ماده 3 اساسنامه به فعالیتهای زیر مشغول است:

موضوع فعالیت اصلی:
تامین سرمایه بانک ملت پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه را انجام می دهد

موضوع فعالیت فرعی:

1 ) ارایه مشاوره در زمینه هایی از قبیل:

*روش بهینه و زمان بندی تامین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز
*روش و پیشنهاد زمان بندی عرضه اوراق بهادار
*قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می شود
*فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن
*فرآیند واگذاری اوراق بهادار
*پذیرش اوراق بهادار ناشر در هریک از بورس ها و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه
*ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها
*امور مدیریت ریسک
*آماده سازی شرکت ها جهت رتبه بندی توسط مؤسسات رتبه بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها
*امور سرمایه گذاری توسط تامین سرمایه بانک ملت
*خدمات مورد نیاز شرکت ها در سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی، بودجه بندی و قیمت گذاری اوراق بهادار

2 )بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار

3 ) انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن
4 )ارایه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکتها
5 )ارایه خدمات مدیریت دارایی ها
6 )ارایه خدمات مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری و اداره صندوق های مزبور و سرما یه گذاری در آنها
7 )کارگزاری
8 )کارگزار / معامله گری
9 )سبدگردانی
10 )بازارگردانی

11 )پردازش اطلاعات مالی
12 )سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانکها
13 )جلب حمایت بانک ها، بیمه ها، مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره نویسی اوراق بهادار
14 )کمک به شرکتها در تامین منابع مالی و اعتباری
15 )کمک به شرکتها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانت نامه

سایر فعالیتهای تامین سرمایه بانک ملت:

1 )انجام فعالیتهای سبدگردانی، خدمات صندوق های سرمایه گذاری، کارگزاری، کارگزار/معامله گری، بازارگردانی و پردازش اطلاعات مالی با اخذ مجوز جداگانه از سازمان امکان پذیر است.
2 )انجام فعالیت های کارگزاری و کارگزار/معامله گری صرفاً در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، سبدگردانی، اداره صندوق های سرمایه گذاری، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه امکان پذیر است.


وب سایت(تملت) : https://www.mellatib.ir

    لینک کوتاه: