تماوند – تأمین سرمایه دماوند

تماوند – تأمین سرمایه دماوند

تاریخچه فعالیت 

شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند 18 ماده 1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود . شرکت به شناسه ملی 14009060582 در تاریخ 1399/1/9 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره 556203 مورخ 1399/1/9 در اداره ثبت شرکتها  و موسسات غیر تجاری تهران برای مدت نامحدود و طی شماره 11718 مورخ 1399/3/3 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید .

نماد شرکت(تماوند) در تاریخ 1399/4/24 در بازار پایه فرابورس ایران درج و از تاریخ 1399/6/15 در تابلوی زرد بازار پایه فرابورس ایران درج و مورد معامله قرار گرفت و از بهمن ماه 1400 در بازار دوم فرابورس پذیرش گردید . همچنین کد اقتصادی شرکت 411658874714 می باشد . نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران میدان آرژانتین خیابان خالد اسلامبولی کوچه سیزدهم پلاک 18 است . سال مالی شرکت از مهرماه هر سال شروع و 31 شهریور ماه خاتمه می یابد .


موضوع فعالیت

موضوع فعالیت تامین سرمایه دماوند طبق مفاد ماده (3) اساسنامه عبارت است از :

الف ) موضوع فعالیت اصلی :

موضوع فعالیت اصلی عبارت است از : پذیره نویسی ، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نماد های مشابه / اشخاص حقوقی واجد شرایط .

ب ) موضوع فعالیت فرعی :

1 . ارائه مشاوره در زمینه هایی از قبیل :

 • روش بهینه و زمان بندی تامین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز
 • روش و پیشنهاد زمان بندی عرضه اوراق بهادار
 • قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می شود
 • فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن
 • فرآیند واگذاری اوراق بهادار
 • پذیرش اوراق بهادار ناشر در هر یک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه
 • ادغام ، تملیک ، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها
 • امور مدیریت ریسک
 • آماده سازی شرکت ها جهت رتبه بندی توسط موسسات رتبه بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها
 • امور سرمایه گذاری
 • خدمات مورد نیاز شرکت ها در موارد سرمایه گذاری های جدید ، توسعه ، تکمیل ، برنامه ریزی ، بودجه بندی و قیمت گذاری اوراق بهادار

2 . بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار

3 . انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن

4 . ارائه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت ها

5  . ارائه خدمات مدیریت دارایی ها

6 . ارائه خدمات مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری و اداره صندوق های مزبور و سرمایه گذاری در آن ها

7 . کارگزاری

8 . کارگزار / معامله گری

9 . سبدگردانی

10 . بازار گردانی

11 . پردازش اطلاعات مالی

12 . سرمایه گذاری منابع آزاد شرکت در سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک ها

13 . جلب حمایت بانک ها ، بیمه ها ، موسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره نویسی اوراق بهادار

14 . کمک به شرکت ها در تامین منابع مالی و اعتباری

15 . کمک به شرکت ها جهت صدور ، تائید و قبول ضمانت نامه


وب سایت : https://damavand-ib.ir

  لینک کوتاه: