تدیزل – بنیان دیزل

تدیزل – بنیان دیزل

 

• سود خالص و سود نقدی هر سهم (تدیزل)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص تدیزل


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/05/10

زیان خالص به ازای هر سهم: 154 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت : تولید انواع قطعات خودرو

مدیر عامل : سیاوش رسولی

نشانی : تبریز – بلوار ملت (دیزل آباد )/منطقه صنعتی غرب

شماره تلفن : 0413448213

نمابر : 04134480100

نشانی دفتر : تبریز – بلوار ملت (دیزل آباد )/منطقه صنعتی غرب

نشانی امور سهام : تبریز – بلوار ملت (دیزل آباد )/منطقه صنعتی غرب

وب سایت : www.bonyandieselco.com

ایمیل : info@bonyandieseco.com

حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران

سرمایه : 55000

سال مالی : 12/29

مدیر مالی : ایوب سبحانی

شناسه ملی : 10200054270

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: