وحکمت – بیمه حکمت صبا

وحکمت – بیمه حکمت صبا

تاریخچه شرکت :

شرکت بیمه حکمت صبا ( سهامی عام ) به شناسه ملی 14006513174 در تاریخ 1395/10/28 تحت شماره 504450 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است .

آدرس شرکت تهران – میدان آرژانتین – خیابان زاگرس- خیابان شهیده راشل کوری – پلاک 6 می باشد.

شرکت بیمه حکمت صبا ( سهامی عام ) با شماره 11484 مورخ 1395/11/19 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به ثبت رسید .

شرکت بیمه حکمت صبا در مورخه 1395/12/18 با شماره 95/100/79156 پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ نمود.


فعالیت شرکت :

موضوع فعالیت شرکت بیمه حکمت صبا مطابق ماده 2 اساسنامه عبارت است از :

1 انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
2 تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران .

3 قبول بیمه های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوط مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد.

4 سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه.

(توضیح آنکه میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می نماید .)


نشانی دفتر:   تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، خیابان راشل کوری ، پلاک 6


نشانی امور سهام(وحکمت) : تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، خیابان راشل کوری ، پلاک 6


تلفن امور سهام :  41395713 (021)


وب سایت :   www.hsinsur.com

    لینک کوتاه: