بصبا – تولید نیروی جنوب غرب صبا

بصبا – تولید نیروی جنوب غرب صبا

 

• سود خالص و سود نقدی هر سهم (بصبا)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص بصبا


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/05/28

زیان خالص به ازای هر سهم: 704 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت : کلیه فعالیتهای مربوط به تأمین و عرضه انرژی الکتریکی از طریق خرید و احداث نیروگاههای تولید برق،بهره برداری،بهینه سازی،توسعه تأسیسات تولیدبرق وفروش انرژی الکتریکی،مدیریت در صنعت برق و تأسیسات مربوطه،انجام هرگونه فعالیت در راستای تأمین برق مطمین واقتصادی برای کلیه خریداران

مدیر عامل : مرتضی برومند فر

نشانی : منطقه آزاد اروند – جاده امام صادق – سایت صنعتی – نیروگاه سیکل ترکیبی

شماره تلفن : 02188659598

نمابر : 02188799980

نشانی دفتر : خیابان ولیعصر (عج) – بالاتر از خیابان میرداماد – خیابان قبادیان – ساختمان شماره 60

نشانی امور سهام : خیابان ولیعصر (عج) – بالاتر از خیابان میرداماد – خیابان قبادیان – ساختمان شماره 60

وبسایت : www.sabaswg.ir

ایمیل :info@sabapeg.ir

حسابرس : موسسه حسابرسی مفید راهبر

سرمایه : 2700000

سال مالی : ۱۲/۲۹

مدیر مالی : محمد ضیائی منش

شناسه ملی : 10320777461

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: