اندازه گیری حرکت صعودی

شیوه ی اندازه گیری حرکت صعودی در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال

آشنایی با حرکت صعودی و بخش های آن در آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال،، از انواع الگوهای ادامه دهنده یا تمدیدی می توان به اندازه گیری حرکت معکوس روند قبل اشاره نمود. در روند کوتاهی که رو به پایین باشد می توان از این الگو برای اندازه گیری حرکت سهم که به آن اندازه گیری رفتار خریداران نیز گفته می شود، استفاده کرد. سه بخش را می توان در الگوی اندازه گیری حرکت خریداران مشاهده نمود: یک روند رو به بالا که در واقع پای اول است.

بخش دوم که مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، همان اصلاح قیمت در مقایسه با روند صعودی ابتدایی یا اولیه است و در این حالت شاهد عقب نشینی قیمت به سمت پایین هستیم. بخش سوم که به آن دور برگشت نیز می گویند و در آن شاهد رشد مجدد قیمت به اندازه ی پای اول هستیم. ایده ی اصلی چنین الگویی از آنجایی است که تحلیلگران عقیده دارند، وقتی اصلاح قیمت رخ می دهد، باید مجدد در روند اصلی قرار گرفته و با همان شیب و تا حد موج اول، افزایش پیدا کند.

آموزش تحلیل تکنیکال

بخش های مختلف الگوی اندازه گیری رفتار خریداران طبق آموزش تحلیل تکنیکال

مقدار متوسط افزایش قیمت در اولین پا: 46% در طی 87 روز
میانگین فاز اصلاحی: 47% در 32 روز
آخرین پا: 32% در 60 روز
میزان احتمال دستیابی به هدف قیمت برحسب درصد: 45%
میزان زمان دستیابی به هدف قیمت برحسب درصد: 38%

آموزش تحلیل تکنیکال، میانگین مدت زمان، قیمت و ویژگی اندازه گیری حرکت صعودی

آموزش تحلیل تکنیکال

ویژگی های مرتبط با الگوی اندازه گیری حرکت صعودی در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق ارزیابی دقیقی که Bulkowski از الگوی اندازه گیری حرکت صعودی انجام داد و در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال، به آن اشاره می کنیم بدین صورت است که میزان میانگین افزایش پای اول در حدود 87 روز، 46% است که پس از این دوره، قیمت در طی 32 روز به میزان 47% اصلاح شده و به سمت پایین عقب نشینی پیدا می کند، ضمن اینکه میزان میانگین افزایش پای دوم نیز در طی 60 روز، 32% است.

اندازه گیری حرکت قیمت: بیشترین قیمت پای اصلاحی – ((بالاترین قیمت پای آغازین – پایین ترین قیمت پای اصلاحی)*35%)

آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی اندازه گیری حرکت نزولی طبق آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، و شکل بالا، واژگونی روند صعودی قبلی به سمت پایین توسط اولین پا صورت می گیرد، بعد از اینکه قیمت به دلیل اصلاح به سمت بالا حرکت کرد، در نهایت شاهد سقوط مجدد قیمت روی پای نهایی هستیم. معمولا زمانی سیگنال فروش ارسال می گردد که قیمت در زیر خط حمایت کانال صعودی قرار گرفته باشد که به این حالت شکستن روند اصلاحی نیز می گویند. ضمن اینکه مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی هم که قیمت در زیر کمترین قیمت پای اول قرار بگیرد، سیگنال فروش ثانویه ارسال خواهد شد.

میزان متوسط پای اول کاهشی: 27% در طی 61 روز
میانگین فاز اصلاحی: 48% در طی 30 روز
آخرین پای کاهشی: 25% در طی 62 روز
احتمال دستیابی به هدف قیمت برحسب درصد: 35%
میزان زمان دستیابی به هدف برحسب درصد: 53%

آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی الگوی اندازه گیری حرکت نزولی در رابطه با سرمایه گذاری رنا در آموزش تحلیل تکنیکال

 

لینک کوتاه: