الگوی کف گرد یا نیم دایره پایین

بررسی الگوی نیم دایره ی پایین در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال

آشنایی با بخش های الگوی نیم دایره پایین در آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال،، به الگوی نیم دایره ی پایین، الگوی کف گرد یا کاسه نیز می گویند که معمولا با چارچوب زمانی هفتگی در داخل نمودار مشخص شده و یک نوع الگوی دراز مدت محسوب می گردد. معمولا در 62% اوقات، انتهای نمودار قبل از روند صعودی، به شکل الگوی نیم دایره ی پایین درمی آید. پس از ایجاد یک دوره ی کاهشی و افزایشی، قیمت ها ظاهری شبیه به یک کاسه یا حرف U ایجاد می کند. به سمت چپ الگوی کاسه، یعنی مکانی که الگو شروع می شود، لبه چپ گویند و به سمت راست این الگو نیز لبه راست می گویند.
بر اساس موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، قیمتی که در لبه ی سمت راست وجود دارد هم سطح با قیمت لبه ی سمت چپ است. طبق عقیده ی Bulkowskiزمانی شاهد صدور سیگنال خرید خواهیم بود که قیمت در بالای خط مقاومت که از قسمت لبه ی راست توانسته به منطقه ی تثبیت برسد و به طرف لبه ی راست کشیده شود، نزدیک شده و پس از آن عبور کند.

آموزش تحلیل تکنیکال

ویژگی های الگوی نیم دایره ی پایین در آموزش تحلیل تکنیکال

به طور میانگین، افزایش 43 درصدی قیمت در الگوی نیم دایره ی پایین وجود دارد هر چند این الگو نسبت به الگوی نیم دایره ی بالا شایع تر می باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی نیم دایره ی پایین در رابطه با مخابرات ایران در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی الگوی نیم دایره ی پایین در رابطه با کالسیمین در آموزش تحلیل تکنیکال

آشنایی با الگوی نیم دایره ی بالا (شکست پایین) در آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی نیم دایره ی بالا در آموزش تحلیل تکنیکال

همانطور که با الگوی نیم دایره ی بالا از سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال، آشنایی دارید کاملا مطابق شکل بالا متوجه شد ه اید که الگوی نیم دایره ی بالا برعکس نیم دایره ی پایین است و قیمت قبل از رسیدن به الگو در روند صعودی قرار داشته و در داخل الگو شاهد افزایش قیمت ها و پس از آن کاهش تدریجی قیمت ها داریم و در نقطه به حالت افقی تبدیل می شود. پس از آن حرکت قیمت رو به پایین بوده و شیب نزولی آن در طی زمان افزایش پیدا خواهد کرد و نهایتا تشکیل گنبد یا ناودان وارونه ای به شکل U می دهند.

بررسی الگوی نیم دایره ی بالا (شکست بالا) در آموزش تحلیل تکنیکال

بخش های مختلف الگوی نیم دایره ی بالا در آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی نیم دایره ی بالا قادر است تا در دو جهت شکست ایجاد کند.

الگوی نیم دایره ی بالا در رابطه با شهرسازی و خانه سازی باغمیشه در آموزش تحلیل تکنیکال

میانگین افت پس از شکست در الگوی نیم دایره ی بالا، آموزش تحلیل تکنیکال

میانگین افزایش پس از شکست در الگوی نیم دایره ی بالا، آموزش تحلیل تکنیکال

طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال،، وقتی نفوذ قیمت به لبه ی راست رخ دهد و تا زیر محدوده ی پشتیبانی افت پیدا کند، در 47% مواقع شکست به سمت پایین اتفاق می افتد. در مواقعی هم پس از رخداد نفوذ قیمت به لبه ی راست، از خط مقاومت نیز بگذرد، در 53% اوقات، شکست به سمت بالا رخ خواهد داد. در الگوی نیم دایره ی بالا، پس از اینکه قیمت به سمت بالا شکست پیدا کند، به طور میانگین 37% افزایش و پس از اینکه به سمت پایین شکست پیدا کند، 19% کاهش پیدا خواهد کرد.

طبق تحقیقات Bulkowski که در آموزش تحلیل تکنیکالنیز آورده ایم، اهداف قیمت برای الگوهای نیم دایره ی بالا و پایین به شکل زیر محاسبه می گردند:

الگوی نیم دایره ی پایین: قیمت لبه ی راست + ((قیمت لبه ی راست – پایین ترین قیمت در الگو)*57%)
الگوی نیم دایره ی بالا شکست به سمت بالا: بالاترین قیمت در الگو + ((بالاترین قیمت در الگو – قیمت لبه ی راست الگو)*61%)
الگوی نیم دایره ی بالا شکست به سمت پایین: قیمت لبه ی راست الگو + ((بالاترین قیمت در الگو – قیمت لبه ی راست الگو)*24%)

برخی از ویژگی های افزایش دهنده ی اثربخشی الگوهای نیم دایره ی بالا و پایین شامل موارد زیر می باشد:

1- الگوهایی که بلندتر باشند، بهتر هستند
2- طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در یک سوم بالای سالانه، الگوی نیم دایره ی پایین بهتر جواب می دهد.
3- الگوی نیم دایره ی بالا در نقطه ی شکست و در شرایط حجم بالای معاملات، عملکرد بهتری دارد.
4- طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در یک سوم پایین سالانه، الگوی نیم دایره ی پایین بهتر جواب می دهد.

آشنایی با الگوی سه قله ی در حال سقوط در آموزش تحلیل تکنیکال

ویژگی های الگوی سه قله ی در حال سقوط در آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال،، قبل از اینکه حرکت نزولی بزرگ شروع شود، الگوی سه قله ی در حال سقوط دارای یک فاز استراحت خواهد بود. سه قله در این الگو وجود دارند و از آنجایی که این الگو در حال سقوط است پس انتظار داریم که قله ی دوم نسبت به قله ی اول و قله ی سوم نسبت به قله ی دوم پایین تر باشد. ضمن اینکه باید عرض قله ها نسبتا یکسان باشد. زمانی که قیمت به سطح حمایت حفره هایی که بین قله ی دوم و سوم وجود دارد نفوذ پیدا کند، سیگنال فروش صادر می شود.

    لینک کوتاه: