الگوی مثلث کاهشی

بررسی الگوی مثلث کاهشی در آموزش تحلیل تکنیکال

مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، این الگو نیز نمونهای از تغییرات قیمت میباشد به نحوی که در هنگام نزول در محدودهی حمایت، متوقف شده و در هنگام بازگشت از آن نیز به بیشینهی قبل از خود برخورد نمیکند. حاصل امتداد خطوط بالایی و اتصال آن به خط مقاومت پایینی، الگویی است که شروع حرکت قوی در بازار را به ما نشان میدهد. مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، تغییرات قیمت به نحوی است که سبب شکسته شدن خط حمایت در این الگو شده و میتوان انتظار افزایش در جهت پایین، معادل با قاعدهی اولین حرکت در داخل مثلث کاهشی را داشت. با اینکه برای تشکیل این الگو نیازی به وجود روند کاهشی نیست اما پس از این روند شاهد شکل گیری آن هستیم.

بررسی الگوی مثلث کاهشی در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی جهت قیمت پس از شکسته شدن سطح حمایت در الگوی مثلث کاهشی

مطابق با آنچه که قبلا در آموزش تحلیل تکنیکال در رابطه با فاصلهی رأس تا قاعدهی مثلث گفته شد، در این الگو سطح حمایت در فاصلهی 64% از رأس تا قاعده میشکند که احتمال حرکت قیمت به سمت بالا، 36% و به سمت پایین 64% است.

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی عملکرد قیمت پس از شکست در الگوی مثلث کاهشی

شکست به سمت بالا: به طور میانگین طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قبل از ایجاد کاهش 20 درصدی، افزایش قیمت حداکثر 47% است.
شکست به سمت پایین: به طور میانگین طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قبل از ایجاد افزایش 20 درصدی، کاهش قیمت حداکثر 16% است.

بررسی اهداف قیمت در مثلث نزولی طبق آموزش تحلیل تکنیکال

اهداف قیمت در مثلث نزولی طبق آموزش تحلیل تکنیکال به شرح زیر میباشد:

شکست رو به بالا: قیمت شکست + ((بالاترین قیمت مثلث – پایینترین قیمت مثلث)*84%)
شکست رو به پایین: پایینترین قیمت مثلث – ((بالاترین قیمت مثلث – پایینترین قیمت مثلث)*54%)

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی مثلث کاهشی در رابطه شرکت ملی صنایع مس ایران

امتیازدهی به الگوی مثلث کاهشی:

رتبهی عملکرد کل برای شکست به سمت بالا و پایین: 5 از 23 و 10 از 21
عدم موفقیت در شکست به سمت بالا و پایین: 7%، 16%
میانگین افزایش و کاهش: 47%، 16%
احتمال بازگشت / pullback (جابجایی سطوح حمایت و مقاومت): 37%، 54%
میزان دستیابی به هدف قیمتی در شکست به سمت بالا و پایین برحسب درصد: 84%، 54%

توضیحات

مشخصه

به دو صورت صعودی و نزولی ممکن است

روند قیمتها

سه گوش یا مثلثی، حرکت قیمتها بین دو خط روند همگرا است

شکل

در بالا وجود خط حمایت یا مقاومت افقی و حالت شیب دار این دو خط

خطوط روند

در 83% اوقات، روند کاهشی است

حجم معاملات

در 64% اوقات، روند رو به پایین است

شکست

 

    لینک کوتاه: