الگوی صعودی زاویه دار

آشنایی با الگوی صعودی زاویه دار (راست) در آموزش تحلیل تکنیکال

در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال به ادامهی بررسی انواع الگوهای تمدیدی میپردازیم و این مبحث را با الگوی صعودی زاویه دار (راست) شروع میکنیم. این الگو در بالا و پایین نمودار، بجز سطوح مقاومت و حمایتی که در روند افقی هستند، تشکیل میشود. این الگو، خط حمایت افقی و خط مقاومت صعودی دارد.

آموزش تحلیل تکنیکال

سطوح حمایت و مقاومت در الگوی صعودی زاویه دار (راست)، آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی صعودی زاویه دار (راست) در رابطه با سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

نقطه مقابل این الگو، الگوی نزولی زاویه دار (راست) است که در آن خط مقاومت افقی است و خط حمایت به شکل صعودی میباشد.

آموزش تحلیل تکنیکال

سطوح حمایت و مقاومت در الگوی نزولی زاویه دار (راست)، آموزش تحلیل تکنیکال

عوامل افزایش دهندهی اثربخشی الگو عبارتند از:

-طبق آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی صعودی در روند کمتر از 3 ماه و نزولی در روند بیشتر از 3 ماه، بهترین عملکرد را خواهد داشت.
-نوع بلند الگوی صعودی نسبت به نوع کوتاه آن بهتر هستند.

آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی الگوی نزولی زاویه دار (راست) در رابطه با سرمایه گذاری گروه توسعهی ملی در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان میکنیم که بر اساس پژوهشهایی که Bulkowski انجام داد، قبل از اینکه الگو گسترش پیدا کند، 34% احتمال رشد روند قیمت و 66% احتمال آن وجود دارد. ضمنا میانگین بازدهی که سهم در شرایط شکسته شدن خط مقاومت، نصیب سرمایه گذار میکند، 29% و در صورتی هم که خط حمایت بشکند، 15% زیان در پی خواهد داشت.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی سود و زیان و احتمال رشد و افت روند قیمت در الگوی صعودی زاویه دار

در ادامهی آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم، نحوهی محاسبهی اهداف قیمتی الگوی صعودی زاویه دار را در نمودارهای قیمت که توسط Bulkowski ارائه گردیده با یکدیگر بررسی کنیم:

هدف قیمت (شکست سطح مقاومت): قیمت نقطهی شکست + ((بالاترین سقف – پایینترین کف)*68%)
هدف قیمت (شکست سطح حمایت): قیمت نقطهی شکست + ((بالاترین سقف – پایینترین کف)*32%)

طبق شکل زیر در آموزش تحلیل تکنیکال، احتمال رشد روند قیمت در الگوی نزولی زاویه دار، 51% و احتمال افت آن 49% است. در صورتی که خط مقاومت بشکند، میزان سودی که سرمایه گذار از طریق سهم دریافت خواهد کرد به صورت میانگین 28% و در صورتی که خط حمایت شکسته شود، 15% زیان متحمل خواهد شد.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی سود و زیان و احتمال رشد و افت روند قیمت در الگوی نزولی زاویه دار

هدف قیمت (شکست سطح مقاومت): قیمت نقطهی شکست + ((بالاترین سقف – پایینترین کف)*63%)
هدف قیمت (شکست سطح حمایت): قیمت نقطهی شکست – ((بالاترین سقف – پایینترین کف)*44%)

بررسی الگوی انبساط فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال

در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی الگوی انبساط فوقانی میپردازیم که به آن، بلندگو یا مثلث معکوس نیز گفته میشود و شکل گیری آن در روند صعودی اتفاق میافتد. در طی زمان، گسترش قیمت در محدودهی قیمتهای بالا – قیمتهای پایین میباشد. زمانی که قیمت بین دو خط حمایت و مقاومت محصور گردد، الگو نیز گسترش پیدا خواهد کرد. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، پس از این گسترش، قیمت حالتهای اوج بالاتر و کف پایینتر را تجربه کرده و حداقل دو دفعه، شاهد برگشت قیمت، رو به بالا (حمایت) و برگشت رو به پایین (مقاومت)، به ترتیب در محدودهی خط سبز و قرمز هستیم.

آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی انبساط فوقانی و رفتار قیمت پس از گسترش الگو در آموزش تحلیل تکنیکال

گسترش فوقانی و بررسی میانگین سود و زیان در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی سود و زیان در گسترش فوقانی، آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی الگو در حال شکل گیری است احتمال اینکه شکست رو به بالا و پایین رخ دهد، 50% – 50% است. وقتی قیمت در خط مقاومت میشکند، به طور میانگین، بازدهی سهم بین 20% تا 29% و وقتی در خط حمایت بشکند، میانگین زیان بین 15% تا 20% خواهد بود.

بر اساس پژوهشهایی از Bulkowski که در آموزش تحلیل تکنیکال نیز آورده شده، اهداف قیمتی در الگوی بلندگو به شکل زیر محاسبه میگردد:

الگوی بلندگوی صعودی (شکست مقاومت): قیمت شکست سطح مقاومت + ((بیشترین سقف – پایینترین کف)*62%)
الگوی بلندگوی صعودی (شکست حمایت): قیمت شکست سطح حمایت – ((بیشترین سقف – پایینترین کف)*37%)

آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی الگوی بلندگو در رابطه با پتروشیمی اراک، آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی بلندگو و بررسی آن در رابطه با سنگ آهن گل گهر، آموزش تحلیل تکنیکال

 

    لینک کوتاه: