الگوی سه قله در حال سقوط

روانشناسی الگوی سه قله ی در حال سقوط در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی منظر روانشناسی الگوی سه قله ی در حال سقوط در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال،، مبحث روانشناسی الگوی سه قله ی در حال سقوط به شرح زیر توصیف می گردد: روند صعودی قبل از اینکه الگو شکل بگیرد وجود دارد. از ویژگی های روند نزولی، تشکیل قله های پایین و پایین تر است. قله ی دوم در الگوی فوق، نتیجه ی گسترش و افت می باشد. بعد از اینکه قله ی دوم تشکیل شد، دره ی دومی کمی پایین تر از آن شکل خواهد گرفت. اکنون تعریف روند نزولی جدید تکمیل گردید. قله ی سوم در این روند نزولی نیز همانند قله ی دوم نسبت به اول، کمی پایین تر تشکیل می گردد. افراد معامله کننده ی کوتاه مدت نیز زمانی اقدام به فروش سهم خود می کنند که قیمت، خط حمایت را در زیر دره ی دوم بشکند و از این کار خود به اندازه ی اطمینان دارند که مطمئن هستند حفره ی آینده ی قیمت نیز پایین تر شکل خواهد گرفت.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی متوسط افت قیمت پس از شکست در الگوی سه قله ی در حال سقوط

بر اساس پژوهش های Bulkowski که در آموزش تحلیل تکنیکال، نیز آورده شده، میانگین کاهش قیمت 17% بوده که در 59% اوقات و در طی 30 روز، قیمت به سمت محدوده ی مرتبط با سیگنال فروش بازگشت خواهد داشت.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، هدف قیمت برای الگوی سه قله ی در حال سقوط به شرح زیر محاسبه می گردد:

قیمت پایین حفره ی دوم – ((قیمت بالای قله ی اول – قیمت پایین دره ی دوم)*33%)

الگوی سه قله ی در حال سقوط در رابطه با شرکت Johnson and Johnson، آموزش تحلیل تکنیکال

    لینک کوتاه: