الگوی سه دره افزایشی 

آشنایی کامل با الگوی سه درهی افزایشی در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی الگوی سه درهی افزایشی، آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال ، معمولا خط روند صعودی که بعد از یک خط روند نزولی ایجاد میگردد، تشکیل الگوی سه درهی افزایشی را میدهد. در این الگو ما سه دره مشاهده میکنیم که به ترتیب قیمت درهی دوم نسبت به درهی اول و درهی سوم نیز نسبت به دره دوم و اول، پایینتر قرار میگیرد. البته به این نکته باید توجه داشته باشید که عرض تمامی درهها باید مشابه هم باشند. وقتی قیمت قلههایی که بین درههای دوم و سوم قرار دارند، پایینتر از قیمت باشند و در این حال قیمت بسته شود، سیگنال خرید ارسال میگردد.

بررسی روانشناسی الگو طبق آموزش تحلیل تکنیکال به صورت زیر میباشد: قبل از اینکه الگو شکل بگیرد حتما یک روند نزولی قرار داشته است. از ویژگیهایی که در مورد روند صعودی شکل دهندهی این الگو میتوان بیان کرد، تشکیل دادن قلههای بالا و بالاتر میباشد. درهی دوم در این الگو نتیجهی رشد و سقوط میباشد. قلهی دومی که بعد از درهی دوم شکل میگیرد، کمی بالاتر قرار گرفته و در این حالت یک روند صعودی کامل شکل گرفته است. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال ، برای تأیید کردن روند صعودی، درهی سومی کمی بالاتر قرار خواهد گرفت. در این الگو هنگامی افراد معامله کنندهی کوتاه مدت اقدام به خرید سهم خواهند کرد که قیمت در مکانی بالاتر از قلهی دوم خط مقاومت را بشکند، زیرا از این بابت اطمینان خاطر دارند که قلهی بعدی قیمت، قطعا بالاتر قرار خواهد گرفت.

الگوی سه درهی افزایشی در آموزش تحلیل تکنیکال، میانگین رشد قیمت

طبق نظر Bulkowski، میانگین افزایش قیمت حاصل شده، 41% است و در طی مدت 30 روز، شاهد pullback کردن قیمت به سمت حوزهی سیگنال خرید، در 60% اوقات هستیم.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال ، هدف قیمت الگوی سه قلهی افزایشی به صورت زیر محاسبه میگردد:

قیمت بالای قلهی دوم + ((قیمت بالای قلهی دوم  قیمت پایین درهی اول)*58%)

 

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی سه درهی افزایشی در رابطه با نفت و گاز پارسیان

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی سه درهی افزایشی در رابطه با شرکت Honeywell International Inc.

 

    لینک کوتاه: