الگوی جهش ناگهانی

بررسی الگوی جهش ناگهانی و چرخش فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی جهش ناگهانی و ارسال سیگنال فروش

در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی الگوی دست انداز قیمتی یا جهش ناگهانی می پردازیم که این الگو و برگشت از بالا در روندی که زاویه ی آن حدود 30 تا 45 درجه است، رخ می دهد. در صورتی که قیمت رشد ناگهانی با شیب 45 تا 60 درصدی داشته باشد، الگویی شبیه به دست انداز ایجاد خواهد کرد. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در چنین شرایطی، هیجانات افراد خریدار به سرعت کاهش یافته و شاهد افت قیمت در چرخش ناگهانی (ارسال سیگنال فروش) بوده و به خط روند صعودی نزدیک می شود. در آموزش تحلیل تکنیکال به شدت توصیه می کنیم تا به این موضوع توجه کنید، که در صورت شکل گیری الگوی فوق در هنگام حرکت قیمت با شیب 30 تا 45 درجه در طی زمان کمتر از 1 ماه، احتمال شکسته شدن خط روند و ارسال سیگنال فروش بسیار بالا خواهد بود.

آموزش تحلیل تکنیکال، شکل گیری الگوی جهش ناگهانی در کمتر از 1 ماه هنگام حرکت قیمت با شیب 30 تا 45 درجه

طبق آموزش تحلیل تکنیکال ، روند صعودی که نوسان کمی دارد، شیب مثبت و صعودی آن بین 30 تا 45% خواهد بود. وقتی شیب روند به 54 تا 60% برسد، شکل گیری جهش ناگهانی و الگوی دست انداز، همراه با هم خواهد بود.

آموزش تحلیل تکنیکال، افزایش شیب روند در الگوی صعودی کم نوسان و تشکیل جهش ناگهانی

در آموزش تحلیل تکنیکال توصیه می کنیم به این موضوع توجه داشته باشید که ارتفاع الگوی دست انداز نسبت به ارتفاع بزرگ ترین نوسان قیمت در بازه ی خط روند صعودی، که دارای شیب 30 تا 45 درجه است، حداقل باید دو برابر باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی دست انداز و چرخش ناگهانی در رابطه با کالسیمین

بررسی الگوی دست انداز و چرخش تحتانی در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی الگوی دست انداز و چرخش تحتانی در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال ، شروع دست انداز کف و برگشت پایین، با روند نزولی و پس از آن روند نزولی تندتر و در نهایت با یک برگشت صعودی قوی می باشد. سیگنال خرید نیز زمانی ارسال می شود که قیمت ها رشد کرده و به نزدیکی خط روند نزولی برسند.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی ارسال سیگنال خرید در الگوی دست انداز و چرخش تحتانی مرتبط با شرکت باما

آموزش تحلیل تکنیکال و اهداف قیمت

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، پس از اینکه یک سیگنال شکست رخ می دهد، اهداف قیمت به صورت زیر می باشند:
دست انداز کف: قیمت شکست مقاومت + ((بالاترین قیمت دست انداز – پایین ترین قیمت دست انداز)*68%)
دست انداز سقف: قیمت شکست حمایت – ((قیمت شکست حمایت)*78%)

لینک کوتاه: