الگوی نوسان انبساطی

الگوی نوسان انبساطی در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم که خطوط الگو به حدی در نزد آلن اندروز اهمیت زیادی داشت که در آموزشهای خود به آنها اشاره کرده است. الگویی که مشاهده میکنید، الگوی نوسان انبساطی است. الگوی یاد شده هنگام بزرگتر شدن نوسانات قیمت به مرور زمان شکل میگیرد. همانطور که در شکل مشاهده میکنید نوساناتی که بین دو نقطهی B و C وجود دارند نسبت به نوساناتی که بین دو نقطهی A و B وجود دارند بزرگتر است.

سپس نوسان بین دو نقطهی D و C بزرگتر بوده و در نهایت نوسانی که بین دو نقطهی E و D وجود دارد، بزرگتر از همه میباشد. طبق آموزش تحلیل تکنیکال و مبتنی بر عقیدهی اندروز، به علت پدیدار شدن چنین الگویی، بازار ناپایدار شده و به زودی یک شکست قوی را تجربه خواهد کرد.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی نوسان انبساطی

در آموزش تحلیل تکنیکال این قسمت، مقداری از الگوی انبساطی در نمودار زیر آورده شده که نشان دهندهی یک الگوی سقفی است که در بازارهایی که تحرک بالایی دارند رخ میدهد. وجود چنین الگویی حاکی از ناپایداری بازار و شکست قریب الوقوع میباشد. ضمنا خط چینهایی که بر روی نمودار قرار دارند، نشان دهندهی نوسانات تشکیل دهندهی این الگو میباشند.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال که در این قسمت نیز به آن اشاره شده، شکل بعدی نمونهای از الگوی نوسان انبساطی اندروز بوده که از نوع سقفی است و در بازارهای پر تحرک رخ میدهد. همچنین این الگوی سقفی نشان دهندهی ناپایداری بازار و رخداد نزدیک یک شکست میباشد. تمامی نوسانات صعودی از قبلی خود و تمامی نوسانات نزولی از قبلی خود بزرگتر هستند. دلیل اینکه این الگو اهمیت بسیار بیشتری پیدا میکند این است که در زیر خط میانهای که بلند مدت هست شکل گرفته و پس از تشکیل آن، روند نزولی رخ داده است.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال و الگوی سقفی نوسان انبساطی در رابطه با شرکت ملی سرب و روی

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی نوسان انبساطی لیزینگ رایان سایپا

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی نوسان انبساطی مرتبط با گالوانیزهی فجر سپاهان


 

• فایل های مرتبط

تحلیل تکنیکال و الگو (۳ صفحه)

بررسی الگوهای نموداری (۴ صفحه)

دایرهالمعارف الگوهای نموداری (۹۴ صفحه)

معاملات با بهترین الگوهای نموداری (۲۶ صفحه)

با الگوها آشتی کنیم (۶۴ صفحه)

معاملات با بهترین الگوهای نموداری ۱ (۲۶ صفحه)

معاملات با بهترین الگوهای نموداری ۲ (۲۵ صفحه)

    لینک کوتاه: