الگوی الماس

بررسی الگوی الماس در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی الماس یا Diamond نیز در انتهای یک روند رخ میدهد. پس از یک روند نزولی یا صعودی، سقف و کفهای کوچک را مشاهده خواهیم کرد. با گذشت زمان دامنهی حرکت این سقف و کفها بزرگتر و در اواخر الگو نیز مجدد همین اتفاق رخ میدهد.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی الماس سقف

الگوی الماس پایین و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی احتمالات جهت شکست در الگوی الماس بالا

بررسی هدف قیمت پس از شکست در الگوی الماس بالا در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، به دلیل اینکه اکثر (58%) الماسهایی که در بالای نمودار تشکیل شدهاند، پس از یک روند شدید صعودی بودهاند، احتمال اینکه شکست رو به پایین قیمت رخ دهد، بالا میرود. در چنین حالتی، افت قیمت تصویر آینهای یا قرینهای روند صعودی قبلی است (مثلا پس از شکست، حرکت نزولی موجود در بازار، تا 82% مسیر صعودی را طی میکند).

امتیازدهی به الگوی الماس بالا:

رتبهی عملکرد کل در مورد شسکت رو به بالا یا پایین: 21 از 23 برای بالا و 7 از 21 برای پایین (بهترین نمره 1 است)
عدم موفقیت در شکست به سمت بالا و پایین: 10%، 64%
میانگین افزایش و کاهش: 27%، 21%
احتمال رخداد بازگشت یا pullback (جابجایی سطوح حمایت و مقاومت): 59%، 57%
میزان دستیابی به هدف قیمتی در شکست به سمت بالا یا پایین: 69%، 76%

توضیحات

مشخصه

صعودی

روند قیمتها

شبیه به الماس است اما معمولا متمایل به یک سمت خاص است

شکل

دور شدن خطوط روند و نزدیک شدن مجدد آنها نسبت به یکدیگر

خطوط روند

هر خط روند توسط قیمتها یک یا دو بار لمس میگردد. نگران عبور خطوط از برخی از نقاط دور افتادهی قیمت نباشید

لمس

در 67% اوقات روند کاهشی است

حجم معاملات

69% اوقات رو به پایین

جهت شکست

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی احتمالات جهت شکست در الماس پایین

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی هدف قیمت پس از شکست

طبق عقیدهی Bulkowski در آموزش تحلیل تکنیکال، در تحقیقات گستردهی خود به این نتیجه رسید که احتمال اینکه شکست رو به بالا در الماس پایین و شکست رو به پایین در الماس بالا رخ دهد، 69% است. در صورتی که الگوی الماسی که در پایین نمودار تشکیل شده، شکست رو به بالا پیدا کند، طبق آموزش تحلیل تکنیکال به بهترین الگوی قیمت جهت بازدهی تبدیل میگردد.

امتیازدهی به الگوی الماس پایین:

رتبهی عملکرد کل برای شکست رو به بالا / پایین: 8 از 23 برای بالا و 1 از 21 برای پایین (بهترین نمره است)
عدم موفقیت در شکست رو به بالا و پایین: 40%، 10%
میانگین افزایش و کاهش: 36%، 21%
احتمال رخداد بازگشت / pullback (جابجایی سطوح حمایت و مقاومت): 53%، 71%
میزان دستیابی به هدف قیمتی در شکست رو به بالا و پایین برحسب درصد: 81%، 63%

توضیحات

مشخصه

نزولی

روند قیمتها

به الماس شبیه است اما معمولا متمایل به سمتی خاص است

شکل

دور شدن خطوط روند و نزدیک شدن مجدد آنها نسبت به یکدیگر

خطوط روند

هر خط روند توسط قیمتها یک یا دو بار لمس خواهد شد. از بابت عبور کردن قیمت از برخی نقاط دور افتاده نگران نشوید

لمس

در 66% اوقات روند کاهشی است

حجم معاملات

69% اوقات رو به بالا

جهت شکست


بررسی میانگین سود / زیان در الگوی الماس بالا در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی میانگین سود / زیان در الگوی الماس پایین در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی اهداف قیمت الگوی الماس در آموزش تحلیل تکنیکال

الماس پایین شکست رو به بالا: قیمت نقطهی شکست + ((بلندترین قله از الگوی الماس – پایینترین درهی الگوی الماس)*81%)
الماس پایین شکست رو به پایین: قیمت نقطهی شکست – ((بلندترین قله از الگوی الماس – پایینترین درهی الگوی الماس)*63%)
الماس بالا شکست رو به بالا: قیمت نقطهی شکست + ((بلندترین قله از الگوی الماس – پایینترین درهی الگوی الماس)*69%)
الماس بالا شکست به سمت پایین: قیمت نقطهی شکست – ((بلندترین قله از الگوی الماس – پایینترین درهی الگوی الماس)*76%)

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی نقطهی شکست در الگوی الماس در رابطه با شاخص نزدک

الگوی الماس در رابطه سرمایه گذاری صنعت و معدن در آموزش تحلیل تکنیکال


آموزش تحلیل تکنیکال، وضعیت الگوی الماس در رابطه با شرکت Juniper Networks, Inc

    لینک کوتاه: