اصلاح در نمودارها

بررسی اصلاح ساده در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در اصلاح ساده تنها یک الگو داریم. حالت اول امواج اصلاحی، همان الگوی اصلاح زیگزاگ بوده که متشکل از 3 موج است که به نامهای A، B و C میشناسیم. از این امواج، قدرت موج B به اندازهی اصلاح بیشتر از 75% موج A است. موج C نیز میتواند در زیر موج A، یک Low جدید تشکیل دهد. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، موج A دارای الگوی 5 موجی است که اگر بتوانید این 5 موج را در موج A شناسایی کنید، میتوانید انتظار پایان الگوی اصلاح را با الگوی زیگزاگ داشته باشید.

آموزش تحلیل تکنیکال،

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی اصلاح

بررسی الگوی اصلاح ترکیبی در آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال شاهد وجود سه قسمت در الگوی اصلاح ترکیبی هستیم که عبارتند از: مسطح – مثلث – نامنظم

بررسی قسمت اصلاح مسطح از اصلاح ترکیبی در آموزش تحلیل تکنیکال

اصلاح مسطح یا Flat که در زمرهی قسمتهای مختلف اصلاح ترکیبی آمده، طبق تعریف ارائه شده در آموزش تحلیل تکنیکال، حالت دوم امواج اصلاحی است که طول موجهای یکسانی دارد. روند حرکتی بعد از حرکت 5 موجی آغاز میشود که پس از آن، شاهد رسیدن بازار به موج A هستیم. پس از این حالت، موج B پس از تشکیل شدن به موج A قبلی در نقطهی high خواهد رسید و در نهایت نیز شاهد رسیدن بازار به Low قبلی خود در A، در موج C خواهیم بود.

آموزش تحلیل تکنیکال،

اصلاح مسطح و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تشخیص الگوی اصلاح مسطح در آموزش تحلیل تکنیکال

در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال، پس از بررسی مشخصات الگوی اصلاح مسطح از روی شکل، به بررسی ویژگیهای آن میپردازیم تا به طور دقیقتر و راحتتر بتوانید آن را تشخیص دهید.

 • متشکل از 3 موج است.
 • موج C از نوع جهشی و نوع A و B از نوع اصلاحی هستند.
 • در اکثر اوقات شاهد بازگشت کامل موج B به انتهای موج A هستیم.
 • موج C قادر نیست تا جلوتر از انتهای موج A برود.
 • معمولا موج C با A برابر است.

بررسی اصلاح مثلثی از اصلاح ترکیبی در آموزش تحلیل تکنیکال

اصلاح مسطح یا Triangle که در زمرهی قسمتهای مختلف اصلاح ترکیبی آمده، طبق تعریف ارائه شده در آموزش تحلیل تکنیکال، حالت سوم امواج اصلاحی است که شامل ریزموجهای A، B و C و امواج D و E میباشد. مثلث الیوت حالت 5 موجی دارد که تمامی امواج دیگر موجها را نیز شامل میشود. در اکثر اوقات، موج چهارم همان مثلثها هستند. البته گاهی اوقات نیز میتوان موج B را به عنوان یکی از سه موج اصلاحی در نظر بگیریم.

آموزش تحلیل تکنیکال،

اصلاح مثلثی در آموزش تحلیل تکنیکال، حالت سوم امواج اصلاحی

آموزش تحلیل تکنیکال،

الگوی اصلاح مثلثی و ویژگیهای آن، آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی در موج 4 مثلث تشکیل شود، روند قیمتی در مسیر موج 3 قرار گرفته و از مثلث خارج میشود. در حالتی هم که در موج B مثلث تشکیل شود، روند قیمتی در مسیر موج A قرار گرفته و از مثلث خارج میشود.

آموزش تشخیص الگوی اصلاح مثلث در آموزش تحلیل تکنیکال

-متشکل از 5 موج است.
-همپوشانی بین امواج A و D وجود دارد.
-موج D قادر نخواهد بود جلوتر از موج C برود.
-موج C کوتاهترین موج نمیتواند باشد.
-همهی امواج از لحاظ ساختار داخلی، اصلاحی هستند.
-طبق آموزش تحلیل تکنیکال، اگر مثلث همگرا باشد، بلندترین موج، موج A و کوتاهترین موج، موج E خواهد بود و برعکس اگر مثلث واگرا باشد، موج A، کوتاهترین موج و موج E، بلندترین موج خواهد بود.
-فقط شاهد شکل گیری مثلث در موجهای 4 و B خواهیم بود و در موج A یا 2 به هیچ وجه تشکیل نخواهد شد. ضمن اینکه طبق آموزش تحلیل تکنیکال، مثلث متشکل از 5 موج با ساختار داخلیِ 3-3-3-3-3- است.

بررسی الگوی اصلاح نامنظم از اصلاح ترکیبی در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق شکل زیر از آموزش تحلیل تکنیکال مشاهده میکنیم که در این نوع از اصلاح موج B، high جدیدی شکل میگیرد که در نهایت، موج C به محلی در شروع موج A یا پایینتر خواهد رسید.

آموزش تحلیل تکنیکال،

بررسی الگوی اصلاح نامنظم در آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، حالتهای فیبوناچی مرتبط با اصلاح نامنظم به شرح زیر میباشد:

-اندازهی موج B: 1.15 برابر موج A یا 1.25 برابر موج A
-موج C: 1.618 برابر موج A یا 2.618 برابر موج A

بررسی کانالها در آموزش تحلیل تکنیکال

در اکثر موارد شاهد حرکت امواج حرکتی در محدودهی یک کانال هستیم. کانال گفته شده طبق شکل زیر از آموزش تحلیل تکنیکال به دو صورت امکان ترسیم دارد؛ یا از گسترش یافتن خط کانال پایین نقاط امواج 1 و 3 و یا از گسترش ابتدای امواج 2 و 4.

آموزش تحلیل تکنیکال،

بررسی کانالها در آموزش تحلیل تکنیکال و نحوهی ترسیم آنها

بر اساس موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، مشابه وضعیت روند و کانال برای امواج حرکتی، امکان ترسیم کانال برای امواج اصلاحی از نوع زیگزاگی نیز وجود دارد. برای این کار کافی است، انتهای موج 5 را به ابتدای موج B خط روند وصل کرده و موازی با آن، از انتهای موج A خط کانال رسم گردد.

آموزش تحلیل تکنیکال،

آموزش نحوهی ترسیم کانال برای امواج اصلاحی از نوع زیگزاگی در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال،

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی امواج اصلاحی از نوع زیگزاگی و نحوهی ترسیم کانال

 

 1. علی گفته؛
  ۲۳:۳۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷

  با سلام
  موج شماری داخل نمودار ایران ترانسفو نادرست است −موج اصلاحی نمی تواند تک ۵ موج باشد و نوع اصلاح هم پهمنه می باشد که موج سی آن ۵ موج است .

لینک کوتاه: