آریا – پلیمرآریا ساسول

آریا – پلیمر آریا ساسول

تاریخچه :

شرکت پلیمر آریا ساسول در تاریخ 18 اسفند 1381 تاسیس و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران طی شماره 200166 و به شماره شناسه ملی 10320053498 به ثبت رسید. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام مورخ 4 تیر 1385 ، مرکز اصلی شرکت به بندر عسلــویه ، منطقه ویژه اقتصــادی انرژی پارس انتقال یافت. بر این اساس شرکت با شماره 777 نزد اداره ثبت شرکــتها و مالکیت صنعتی شهرستان کنگان نیز به ثبت رسید.

بر حسب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13 اسفند 1398 شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام تبدیل شد. در تاریخ 15 اسفند 1398 تحت شماره 11700 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد و تغییرات مزبور در روزنامه رسمی مورخ 26 اسفند 1398 آگهی گردید. سهام شرکت در تاریخ 7 خرداد 1399 در فرابورس ایران عرضه شد.


فعالیت :

طبق ماده 2 اساسنامه موضوع شرکت پلیمر آریا مشخصاً عبارت است از:

طراحی، توسعه، تأمین سرمایه، ساخت، تملک و بهره برداری و نگهداری

واحدهای اتیلن(کراکر)، پلی اتیلن های سبک و متوسط و سنگین تأسیسات داخل و خارج از مجتمع مرتبط با آن (آفسایت)

در منطقه ویژه اقتصادی پارس واقع در بندر عسلویه به منظور تولید اتیلن، پلی اتیلن های سبک و متوسط/ سنگین و محصولات جانبی آن

بازاریابی، فروش و پخش این محصولات در بازارهای داخلی و بین المللی با رعایـت قوانین و مقررات مربوطه

ارائه کلیه خدمات امور فنی، مهندسی و مالی و هرگونه خدمات تجاری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط با موضوع شرکت است.

بر اساس موضوع شرکت به شرح فوق، شرکت میتواند به فعالیتهای زیر مبادرت نماید:
 تأسیس انواع گوناگون شرکت و مشارکت (مدنی یا حقوقی) با دیگران.
 انواع فعالیتهای تجاری، خرید و فروش.
 دریافت اعتبارات و تسهیلات مالی از سهامداران، بانکها و یا سایر موسسات اعتباری.
 خرید و فروش سهام دیگر شرکتهای تولیدی و خدماتی.
 فعالیتهای تجاری، مالی و اعتباری مرتبط با موضوع شرکت.
 پذیرش نمایندگی و افتتاح شعبه یا شعب و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور.
 انجام کلیه موارد و فعالیتهای دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای فعالیت تجاری شرکت مناسب یا ضروری باشد.


وب سایت : https://www.aryasasol.com 

    لینک کوتاه: