برچسب: چه زمانی افزایش سرمایه به سهامدار تعلق میگیرد

محاسبه قیمت پس از افزایش سرمایه
افزایش سرمایه