لوگوی الف بورس - سایز کوچک
پیچیدگی‌ های معامله در حین آن