برچسب: بیوگرافی ثروتمندترین فرد تاریخ

John Davison ROCKEFELLER