لوگوی الف بورس - سایز کوچک
اشتباهات معامله گران در بازار های مالی