کابگن – تولیدی و صنعتی آبگینه

کابگن – تولیدی و صنعتی آبگینه

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی کابگن


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (کابگن)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص کابگن


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1394/04/31

زیان خالص به ازای هر سهم: 1367 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  تولید شیشه جام و شیشه های ایمنی


نشانی کارخانه :   قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت ششم


نشانی امور سهام : تهران خیابان سید جمال اسد آبادی خیابان هفتم پلاک 28


تلفن امور سهام :     88712828 و 88717002 (021)


وب سایت :    —


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: