لوگوی الف بورس - سایز کوچک
مدل های ریسک
ختور - رادیاتور ایران