خانه / کل شرکت‌ها / فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

انرژی3 – سایر اشخاص بورس انرژی

لوگو انرژی3

انرژی3 – سایر اشخاص بورس انرژی   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/02/15 سود خالص به ازای هر سهم: 424 ریال سود نقدی تصویب شده: 43 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره …

توضیحات بیشتر »

انرژی2 – فعالان بورس انرژی

لوگو انرژی3

انرژی2 – فعالان بورس انرژی   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/02/15 سود خالص به ازای هر سهم: 424 ریال سود نقدی تصویب شده: 43 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ …

توضیحات بیشتر »

انرژی1 – نهادهای مالی بورس انرژی

لوگو انرژی3

انرژی1 – نهادهای مالی بورس انرژی   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/02/15 سود خالص به ازای هر سهم: 424 ریال سود نقدی تصویب شده: 43 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره …

توضیحات بیشتر »

سپرده – سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه

لوگو سپرده

سپرده – سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه   • نمودار قیمت:   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/02/29 سود خالص به ازای هر سهم: 589 ریال سود نقدی تصویب شده: 120 ریال   زمانبندی پرداخت …

توضیحات بیشتر »

کبورس – کارگزاران بورس اوراق بهادار

کبورس – کارگزاران بورس اوراق بهادار   •نمودار قیمتی:   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/09/24 سود خالص به ازای هر سهم: 697 ریال سود نقدی تصویب شده: 150 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ …

توضیحات بیشتر »

اکالا – کارگزاران بورس کالای ایران

لوگو کالا

اکالا – کارگزاران بورس کالای ایران   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/04/03 سود خالص به ازای هر سهم: 697 ریال سود نقدی تصویب شده: 150 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره …

توضیحات بیشتر »

امید – تامین سرمایه امید

لوگو امید

امید – تامین سرمایه امید   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1397/12/15 سود خالص به ازای هر سهم: 348 ریال سود نقدی تصویب شده: 280 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ …

توضیحات بیشتر »

نبورس – نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

لوگو نبورس

نبورس – نهادهای مالی بورس اوراق بهادار   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/04/29 سود خالص به ازای هر سهم: 697 ریال سود نقدی تصویب شده: 150 ریال   زمانبندی پرداخت سود …

توضیحات بیشتر »

نکالا – نهادهای مالی بورس کالای ایران

لوگو کالا

نکالا – نهادهای مالی بورس کالای ایران   •نمودار قیمتی:   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/04/29 سود خالص به ازای هر سهم: 697 ریال سود نقدی تصویب شده: 150 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره …

توضیحات بیشتر »

تکالا – تولیدکنندگان بورس کالای ایران

لوگو کالا

تکالا – تولیدکنندگان بورس کالای ایران   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/04/29 سود خالص به ازای هر سهم: 697 ریال سود نقدی تصویب شده: 150 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره …

توضیحات بیشتر »

لوتوس – تامین سرمایه لوتوس پارسیان

لوگو لوتوس

لوتوس – تامین سرمایه لوتوس پارسیان   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1397/12/22 سود خالص به ازای هر سهم: 449 ریال سود نقدی تصویب شده: 420 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره …

توضیحات بیشتر »

تنوین – تامین سرمایه نوین

لوگو تنوین

تنوین – تامین سرمایه نوین   نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/03/11 سود خالص به ازای هر سهم: 557 ریال سود نقدی تصویب شده: 250 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ …

توضیحات بیشتر »